TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

Tekel Türk Tütününün ve Tütüncüsünün Teminatıdır.

TEKEL TÜRK TÜTÜNÜNÜN VE TÜTÜNCÜSÜNÜN TEMİNATIDIR !

TEKEL ülkemizde 139 yıldır tütün ve alkol sektöründe faaliyet gösteren, önemli sorumluluklar üstlenen bir kurumdur. Bu tarihi süreçte TEKEL’i kimi gün bağımsızlığımızın sembolü, kimi gün çiftçimizin en yakın dostu kimi gün ise Hazinemizin en büyük kaynak sağlayanı olarak görmek mümkündür.

Ülkemiz sigara ve tütün pazarına göz diken uluslararası tekellerin 1986 yılında zamanın hükümeti tarafından gerçekleştirilen Türkiye pazarına girme emelleri ile kabaran iştahları günümüze gelene kadar elde ettikleri % 31 lik pazar payı ile tatmin olmadığından uluslararası para organizasyonları IMF ve Dünya Bankası kullanılarak yeni boyutlara ulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Bilindiği gibi 5 Şubat 2001 tarihinde Özelleştirilme kapsamına alınan TEKEL, 9 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Tütün Kanunu ile de KİK( Kamu İktisadi Kuruluşu) statüsünden İDT ( İktisadi Devlet Teşekkülü) statüsüne geçirilmiş, son olarak 1 Ocak 2003 tarihinde ana sözleşmesi yayınlanarak Anonim Şirket haline getirildiği kamuoyuna açıklanarak Özelleştirilmesi yolunda yeni bir adım daha atılmıştır.

Atılan bu adımlara 13 Ocak 2003 tarihinde ‘TEKEL’ in sigara ve alkollü içki alanında faaliyet gösteren birimlerinin yılın ikinci çeyreğinde özelleştirileceği “ açıklama ile yeni bir boyut getirilmiştir.

Bilindiği gibi ülkemiz Dünyanın en büyük Oryantal tip tütün üreticisi ülkedir. Oryantal tütün ise ülkemizde 5 coğrafi bölgede, kırsal arazide, aile ziraatı olarak yapılan bir tarım ürünüdür. Tütün yetiştiren 550 bin üretici sayısının yeni Tütün Kanunu sonrasında 400 bine düştüğü bilinmektedir. Sadece sayı düşmekle kalmamış bu ekicilerde sözleşmeli üretim adı altında yabancı alıcıların kontrolündeki pazarda tek taraflı sözleşmeleri imzalamak zorunda bırakılmışlardır. Yıllardır sigara ve tütün pazarında belirleyici rol üstlenen TEKEL, son yıllarda izlediği alım ve fiyat politikaları ile bu fonksiyonunu zaafa uğratmış, adeta üreticiyi çokuluslu tekeller ile baş başa bırakacağının sinyallerini vermiştir. Son alınan karar ile de sadece alkol ve sigara pazarımız değil geçimini tütün tarımından sağlayan milyonlarca insanımızın kaderi, gözü daha çok kazanmaktan başka bir şey görmeyen çokuluslu tekellerin insafına bırakılmış olacaktır.

Geçtiğimiz üretim döneminde özel sektörün sözleşmelerini imzalamasından bir süre sonra TEKEL’ in de toplam 285 bin ekici ile sözleşme yaptığı bilinmektedir. Sözleşme yapılan bu ekicilerin bölgelere göre dağılımına bakıldığında ise karşımıza bazı yörelerimizde sadece TEKEL’ in faaliyet gösterdiği ortadadır. Bunun nedeni özel sektörün satın aldığı tütünleri ihraç amaçlı alıyor olmasıdır. Bu gün gerek ihraç gerekse kendi ihtiyacı için tütün satın alan ve ürettiği sigaralarda bu tütünleri kullanan TEKEL’ in Haziran 2003 e kadar Özelleştirileceği ifade edilen Sigara Fabrikaları ve markalarının varlığını sürdürmelerinin gerekliliği neden kamuoyu tarafından hiç tartışılmamaktadır. Ekonomi üzerinde kambur gibi gösterilen TEKEL’ in siyasetten arındırılarak özerkleşmesi ile bu gün üstlendiği fonksiyonları çok daha verimli yerine getireceği neden gözardı edilmektedir.

 

Şu anda ülkemizi 363 milletvekilliği gibi ciddi bir çoğunlukla yöneten iktidar vardır. İktidar bu çoğunluğunu, son dönemde izlenen politikaların IMF ve Dünya Bankası dayatması sonucuna boyun eğen ve tercihini tütün üreten, pancar üreten, emeği ile çalışarak geçimini sağlayanlardan yana değil bu uluslararası para organizasyonlarının arkasındaki çokuluslu tekellerin çıkarları doğrultusunda politikalar izleyenlerden yana kullananlara ders verildiği için sağlayabildiğini kavramamış gözükmektedir. Zira aynı yolu izlemektedir. Akıbeti de aynı olacağa benzemektedir.

TEKEL’ i sadece alkol üreten bir kuruluş olarak görüp her fırsatta ‘Özelleştireceğiz’ diyerek ‘Devletin ne işi var içki üretiminde’ söylemi ile tabanlarına şirin gözükmeye çalışanlara TEKEL’ in sadece içki üretmediğini, yaptığı yerli sigaralarla insanımıza katkısız naturel sigaralar sunduğunu, bu tütünleri üreterek geçimini sağlayan milyonlarca kırsal alanda yarı aç yaşayan insanımızın olduğunu hatırlatmayı bir görev sayıyoruz. Seçimlerde köy köy gezerek tütün üreticisinin hoşnutsuzluğu üzerine politika yaparak oy isteyenlerin bugün çözümü aynı politikaları sürdürerek elde edemeyeceklerini bilmeleri gerekir.

TEKEL sadece özelleştirilmemekte, sektör tümü ile yabancılaştırılmaktadır. IMF dayatmaları ile Cumhuriyet ile kurtulduğumuz Reji hortlatılmaya çalışılmaktadır. Uluslararası tekellerin sigara ve tütün pazarındaki etkinliğini görmezlikten gelerek atılan bu adımların faturasını başta tütün üreticilerimiz olmak üzere tüm Türk insanı ödemektedir.

Tütün Platformu olarak, sadece sektör çalışanlarını değil tüm insanımızın geleceğini olumsuz etkileyen ve ülkemiz çıkarlarına aykırı olan TEKEL’in Özelleştirilme adı altında yabancılaştırılmasına ve tütün ile sigara sektörünün ele geçirilmesine sonuna kadar direneceğimizi kamuoyuna duyururken, başta basınımız olmak üzere tüm sivil toplum örgütlerini bu konuda duyarlılığa davet ediyoruz.

TÜTÜN PLATFORMU