TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

Yeni Tütün Rejiminin Tütün Üreticilerine Ve Tekel Sigara Fabrikalarinda Çalişanlara Verecegi Zararlar

 
 
 
 
 
 

TÜTÜN PLATFORMU

24 NUMARALI BİLDİRİ

 

I. YENİ TÜTÜN REJİMİNİN TÜTÜN ÜRETİCİLERİNE VE TEKEL SİGARA FABRİKALARINDA ÇALIŞANLARA VERECEĞİ ZARARLAR

II. TÜRK TÜTÜNLERİNE SÖZLEŞMELİ ÜRETİM UYGULAMAK VE ARTIRMALI SATIŞ YÖNETİMİNİ ÖNLEMEK SURETİYLE ÜRETİCİ TÜTÜNLERİNİN SERBEST PİYASA KOŞULLARINDA HAK ETTİĞİ FİATLARLA SATILMASI ENGELLENMEK İSTİYOR

III. DESTEKLEME ALIMLARI KALDIRILARAK TÜTÜN ÜRETİCİLERİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN İNSAFINA TERK EDİLİYOR.

IV. TEKEL SİGARA FABRİKALARI ÖZELLEŞTİRİLEREK TÜRKİYE SİGARA PAZARI VE YAPRAK TÜTÜN PİYASALARI ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERE TERK EDİLEREK BU FABRİKALARDA ÇALIŞAN İŞÇİ VE MEMURLAR İŞSİZ BIRAKILIYOR

V. TÜTÜN OFİSİ'NİN KURULMASI KARARI UYGULAMAYA KONULMAYARAK, TÜTÜN VE SİGARA KONULARI SİYASİ YATIRIM ARACI OLARAK KÖTÜYE KULLANILABİLİR DURUMDA BIRAKILIYOR

17 MART 2001
ANKARA
I. YENİ TÜTÜN REJİMİNİN TÜTÜN ÜRETİCİLERİNE VE TEKEL SİGARA FABRİKALARINDA ÇALIŞANLARA VERECEĞİ ZARARLAR


1- Tekel'in Özelleştirilmesini öngören ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI 2 Şubat 2001 tarihinde imzalandı. Bu karara göre,

- Tekel Genel Müdürlüğü Özelleştirme kapsamı ve programına alındı
- Tekel, mülkiyetin devri hariç olmak üzere özelleştirilecek
- Özelleştirme işlemleri 3 yılda tamamlanacak

2- 15 Kasım 2000 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olan 2001 YILI HÜKÜMET PROGRAMI ile;

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli kanununun ve 196 sayılı Ekici Tütün Satış Piyasalarının desteklenmesine dair kanunun günün şartlarına uygun hale getirilmesi,

18 Aralık 2000 Tarihli EK NİYET MEKTUBU ile;
Tütün için destekleme alım politikalarını ortadan kaldıran, tütün alımlarında müzayede mekanizmasını oluşturacak Tütün Kanununun Ocak 2001 sonuna kadar çıkarılması,

2 Ocak 2001 Tarihli EK NİYET MEKTUBU ile;
Tütün destekleme alımlarını kademeli olarak kaldıran bir kanunun Şubat 2001 sonuna kadar yürürlüğe konulması,

Kabul ve taahhüt edilmiştir.

3- Tütün ve sigara konularında, Tekel Genel Müdürlüğü ve Bakanlık tarafından hazırlanan;

A. TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ YASA TASARISI,
B. TEKEL'İN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI,

Aylarca önce Hükümete sunulmuştu. Birinci tasarı T.B.M.M. nin ilgili komisyonunda görüşülmekte iken geri çekilmiş, ikinci tasarı ise Bakanlar Kurulunca kabul edilmemiştir.

Bu iki tasarının bazı hükümleri dışarıda bırakılarak "Tütün, tütün mamulleri, 4046 sayılı kanunda bazı değişiklikler yapılması ve Tütün ve Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün yeniden yapılandırılması hakkında kanun tasarısı" adıyla tek tasarı olarak hükümete sevk edilmiş olduğu 3 Mart tarihinde bazı TV haber bültenlerinde yer almıştır.

Tekel'in özelleştirme kapsam ve programına alınması hakkındaki 5 Şubat 2001 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı, 2001 yılı Hükümet programı ve ek niyet mektupları ile hükümetin Sigara ve tütün konularındaki kabul ve taahhütleri ve T.B.M.M. ne sunulmak üzere hazırlanan tasarının yasalaşması sonucu olarak oluşacak yeni sistemde Türk tütününün, tütün üreticilerinin, sektörde çalışanların nelerle karşılaşacaklarını bu olumsuzlukları önlemek için yapılması gereken düzeltmeleri ve alınması gereken önlemleri özet olarak açıklamayı görev sayıyoruz.

A. Tütünde destekleme alımları, 2001 alımından sonra kaldırılacak

B. Tarım kredisi faizleri, ticari kredi faizlerinin oranına yükseltiliyor. Bunun sonucu olarak tütün üreticileri bundan sonra tütün üretimi için kredi kullanamayacaklar.

C. Piyasada alıcı bulamayan ekici tütünleri, en az piyasa fiyatının "aynı nevi ve grad tütünün bir yıl önceki fiyatının" %15 altında fiatla alınacak.

D. Ülkemizde yalnız virginia ve burley tütünleri için uygulanmakta olan "sözleşmeli üretim" Türk tütünleri için de uygulanabilecek.

E. Tekel Sigara Fabrikalarının Özelleştirilmesinin sonucu olarak Türk tütünü üretimi büyük ölçüde azalacak, bu tütünü ekerek geçimini zorlukla sağlayabilen ve yeterince toprağa sahip olmayan küçük tütün üreticileri açlığa mahkum olacaklar.

F. Tekelde çalışan işçi ve memurların büyük çoğunluğunun işine son verilecek.II. TÜRK TÜTÜNLERİNE SÖZLEŞMELİ ÜRETİM UYGULAMAK VE ARTIRMALI SATIŞ YÖNETİMİNİ ÖNLEMEK SURETİYLE ÜRETİCİ TÜTÜNLERİNİN SERBEST PİYASA KOŞULLARINDA HAK ETTİĞİ FİATLA SATILMASI ENGELLENMEK İSTENİYOR


Ülkemizde sözleşmeli olarak virginia ve burley tütünü üretmekte olan vatandaşlarımızın, özellikle tütün bedellerini almakta büyük problemlerle karşılaşmakta oldukları bilinmektedir.

Türk tütünü üreticilerinden, bu üretimi sözleşmeli olarak yapmayı kabul edecek olan vatandaşlarımız geçim sıkıntısı ve zirai kredi yetersizliği nedeniyle çok uluslu şirketlerin güdümünde olan alıcılar karşısında tam anlamıyla çaresiz duruma düşecekler ve ürettikleri tütünü düşük fiatlarla mümkün olduğu kadar erken elden çıkarmak zorunda kalacaklardır.

Tütün ihracatçıları Birliği yönetimi buna rağmen, sözleşmeli üretimin Türk tütün üretiminde de uygulanmasına imkan veren hükmün yeni tütün kanunu tasarısında yer almasında ısrar etmekte,

Beş yıllık kalkınma planlarında, ek niyet mektubunda benimsenmiş ve yer almış olmasına rağmen, ekici tütünlerinin pazarlanmasında artırmalı satış sisteminin uygulanacağına dair hükmün tasarıda yer almasına ise karşı çıkmaktadır.

Tasarının bu hale getirilmesinin, Türk tütün ekicilerine vereceği zarar hükümetin ve T.B.M.M. nin önlemesini beklemek hakkımızdır.


III. DESTEKLEME ALIMLARI KALDIRILARAK TÜTÜN ÜRETİCİLERİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN İNSAFINA TERK EDİLİYOR.

15.11.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2001 yılı Hükümet programında 196 Sayılı Ekici Tütün Satış Piyasalarının Desteklenmesine dair kanunun günün şartlarına uygun hale getirilmesi çalışmalarının tamamlanması ve IMF ye verilen 2.1.2001 tarihli ikinci ek niyet mektubunda destekleme alımlarının kademeli olarak kaldırılması, taahhüt edilmiştir.

Tütün kanunu tasarısında ise tütünde destekleme alımlarının 2001 yılı ürününden sonra kaldırılması öngörülmektedir.

Ülkemizde Türk tütünü üretiminin iç tüketim ve ihracat olanakları ile uyumlu hale getirilmesi, üretimde kota uygulaması, üretici tütünlerinin satış merkezlerinde tam rekabet koşullarında açık artırma yöntemi ile alınıp satılması gibi esas konuların uygulamaya konulması ve bu uygulamanın kalıcı hale getirilmesi sağlanmadan tütünde destekleme alımlarının kaldırılmasının, Türk tütünü, geçimini bu tütünü üreterek sağlayan vatandaşlarımız ve yurt ekonomisi için olumsuz ekonomik ve sosyal sonuçlar doğuracağı kesindir. Tütünde destekleme alımlarının kaldırılması, üreticilerin kaderinin çok uluslu şirketlerin insafına terk edilmesinden başka bir anlam taşımaz.

Bu gerçek göz önünde tutularak, tütünde destekleme alımlarının kaldırılması değil, günün şartlarına uygun hale getirilerek devamı sağlanmalı ve buna ait esaslar kanun tasarısında mutlaka yer almalıdır.