TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerlerine Tebliğ

19 Şubat 2013 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28564
TEBLİĞ
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığından:
NARGİLELİK TÜTÜN MAMULÜ İÇİLEN İŞYERİNE AİT ALAN/ALANLARA
SUNUM UYGUNLUK BELGESİ VERİLMESİ İLE BU YERLERİN
İŞLETİLMESİNDE UYULMASI GEREKLİ HUSUSLAR
HAKKINDA TEBLİĞ
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 25/11/2004 tarihli ve 5261 sayılı Kanun ile onaylanan Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak, nargilelik tütün mamulü içilen işyerine ait alan/alanlara sunum uygunluk belgesi verilmesi ve bu işyerine ait alan/alanların işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardında tanımlanan nargilelik tütün mamulünü kapsamaktadır.
MADDE 3 – (1) Nargilelik tütün mamulü içimi yapılan işyerine ait alan/alanlar için Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (Kurum)’ndan Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi alınması zorunludur.
MADDE 4 – (1) Nargilelik tütün mamulü içilen işyerine ait alan/alanların, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer alan düzenlemelerle birlikte;
(Değişik bend: 08/10/2013- 28789 s.R.G Teb/1.md.)1 a) Örgün eğitim kurumları, dershaneler ve öğrenci yurtlarına kapıdan kapıya en az 100 (yüz) metre mesafede bulunması,
b) Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk, orta, lise ve yükseköğretim kurumlarının; kültür ve sosyal hizmet binalarının; bu binaların müstakil yapıları ile bunların eklentileri ve bahçelerinin, yerleşke sınırları içinde faaliyet gösteriliyor ise buraların, kapalı ve açık alanlarında yer almaması,
c) Sağlık, kültür, sosyal hizmet ve spor hizmeti verilen yerlerin hizmetin ifa edildiği alanların müstakil yapıları ile bunların eklentileri ve bahçelerinin yerleşke sınırları içinde faaliyet gösteriliyor ise buraların, kapalı ve açık alanlarında bulunmaması,
ç) 16/7/2009 tarihli ve 27290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/13 sayılı Başbakanlık Genelgesinde belirtilen “kapalı alan” tanımına girmeyen alana sahip olması,
zorunludur.
(Ek fıkra: 08/10/2013- 28789 s.R.G Teb/1.md.) (2) Birinci fıkrada belirtilen şartların uygunluğu, nargilelik tütün mamulü içimi yapılacak işyerlerinin faaliyete geçmesi için gerekli olan işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili merci tarafından tespit edilerek belgelendirilir. (Ek cümle: 19/08/2014 - 29093 s.R.G Teb/1.md.) Bu belgenin düzenlenme tarihini takip eden otuz gün içinde Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi başvurusunda bulunulmaması durumunda, belgenin yenilenmesi gerekir.
MADDE 5 – (1) Nargilelik tütün mamulü içilen işyerine ait alan/alanlarda aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur.
a) Tütün ihtiva eden ve etmeyen, nargile aparatında tüketilen tüm ürünler onsekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz ve tüketimlerine sunulamaz.
b) İçime sunulan nargilelik tütün mamulleri, TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardında belirtilen şekilde üretilip ambalajlanır ve ilgili mevzuatına göre de bandrollenir.
c) Nargilelik tütün mamulü, içerisinde su bulunan geleneksel nargilelerde tüketilir, dumanı direkt, nargile dışında başka araçlarla veya suyun dışındaki başka bir madde içerisinden geçirilerek tüketime sunulamaz.
ç) Nargilelik tütün mamulü içiminde kullanılan nargileler, her kullanımdan sonra içerisinde bulunan su değiştirilerek temizlenir, üzerinde bulunan ve insan ağzıyla temas eden parçası (sipsi) her kullanımda yenilenir, insan
1 - (Değiştirilmeden önceki hali) “a) Okul öncesi eğitim kurumları, dershaneler, öğrenci yurtları, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk, orta ve lise öğrenim kurumlarına kapıdan kapıya en az 200 metre mesafede bulunması,”
2/2
ağzıyla temas eden bu parçanın tek kullanımlık, kullanım sonrası atılan (disposable) cinsinden olması gerekir.
d) İçimin yapıldığı alan/alanlarda herkes tarafından görülebilecek şekilde; 17/4/2010 tarihli ve 27555 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Ürünlerinin Tüketilmemesine ve Satışına İlişkin Yasal Uyarılar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında olmak üzere, tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan ve bu Yönetmeliğin EK: 5’inde yer alan “sağlık uyarı” yazıları, EK: 7’sinde yer alan “yasal uyarı” yazıları bulundurulur.
e) Nargilelik tütün mamulünün içime sunulduğu işyerine ait alan/alanlarda her ne suretle olursa olsun, bu mamullerin tüketimini özendirici ve teşvik edici reklam, tanıtım, kampanya, promosyon veya herhangi bir etkinlik yapılamaz. Bu yasaklar bilgi toplumu hizmetleri yoluyla yapılacak eylemleri de kapsamaktadır.
f) İçime sunulan nargilelik tütün mamulü, Kurumdan satış belgesi almış satıcılardan temin edilir, bunlara ilişkin belgeler saklanıp ve gerektiğinde ilgililere ibraz edilir.
(Değişik bend: 08/10/2013- 28789 s.R.G Teb/2.md.)2 g) Nargilelik tütün mamulü ile tütün ihtiva etmeyen ancak nargile aparatında nargilelik tütün mamulünü taklit eder tarzda tüketilen ürünler, Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi alınan iş yerlerinin açık alanları dışında tüketime sunulamaz.
ğ) Nargile şişeleri üzerinde, usul ve esasları Kurumca belirlenen sağlık uyarıları bulundurulur.
MADDE 6 – (1) Nargilelik tütün mamulü içilen işyerine ait alan/alanlar ve burada tüketime sunulan ürünler mevzuatla verilen yetki çerçevesinde Kurum, mülki amirlikler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından lüzum görülen hallerde incelenip denetlenebilir. Kurum dışındaki ilgili merciler tarafından yapılan inceleme ve denetimler sırasında tespit edilen Kurum mevzuatına aykırı hususlar ve aykırılıklara ilişkin olarak yapılan işlemler onbeş gün içinde Kuruma ve/veya yetkili mercilere bildirilir.
(Değişik madde: 08/10/2013- 28789 s.R.G Teb/3.md.)3 MADDE 7 – (1) Bu Tebliğe konu ürünlerin, Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi alınan iş yerlerinin varsa kapalı alanlarında tüketime sunulması halinde, 4207 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre idarî para cezası verilir. Söz konusu fiilin bir yıllık dönemde tekerrürü halinde aynı maddenin onaltıncı fıkrası hükmü uygulanır.
(2) Bu Tebliğe konu ürünleri, Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi alınan iş yerlerinin varsa kapalı alanlarında tüketen kişilere, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre idarî para cezası verilir.
(3) Bu Tebliğe konu ürünleri onsekiz yaşını doldurmamış kişilere satanlara veya tüketimlerine sunanlara, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 194 üncü maddesi hükmüne göre yaptırım uygulanır.
(4) Bu Tebliğin diğer hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında ise 4207 sayılı Kanun, 4733 sayılı Kanun ve 4703 sayılı Kanun hükümleri kapsamında gerekli idarî yaptırımlar uygulanır.
MADDE 8 – (1) 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nargilelik Tütün Mamulünün Etiketlenmesinde ve Tüketim Yerlerinin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce faaliyette bulunan nargilelik tütün mamulü içilen işyerine ait alan/alanlar, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 27/7/2013 tarihine kadar bu Tebliğe uygun hale getirilir.
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Kurumca yapılan diğer düzenlemelerde yer alan genel hükümler uygulanır.
(Ek madde: 08/10/2013- 28789 s.R.G Teb/4.md.) EK MADDE 1 – (1) Tütün ihtiva etmeyen ancak nargile aparatı ile nargilelik tütün mamulünü taklit eder tarzda tüketime sunulan ürünler, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hariç olmak üzere bu Tebliğ hükümlerine tabidir.
(2) Tütün ihtiva etmeyen ancak nargile aparatı ile nargilelik tütün mamulünü taklit eder tarzda tüketilen ürünlerin piyasaya arz edilebilmesi için Kurumdan izin alınması zorunludur. Piyasa arz izni bulunmayan bu ürünler satılamaz ve tüketime sunulamaz.
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
2 - (Değiştirilmeden önceki hali) “g) Nargilelik tütün mamulü gibi nargile aparatı ile tüketilen, tütün dışındaki hammaddelerden elde edilmiş bitkisel nargile veya bitkisel nargile melası benzeri ürünler içime sunulamaz.”
3 - (Değiştirilmeden önceki hali) “(1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 4207 sayılı Kanun, 4733 sayılı Kanun ve 4703 sayılı Kanun hükümleri kapsamında gerekli idarî yaptırımlar uygulanır.”