text-align: justify; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">Madde 1 — Bu YönetmeliÄŸin amacı; bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ürünü ve orman ürünlerinin bulundukları, taşındıkları ve yetiÅŸtirildikleri ortamların zararlı organizmalardan arındırılması, miktar ve kalite kayıplarının önlenmesi, fümigasyon iÅŸlerini yapacak personelin belirlenmesi, yetiÅŸtirilmesi ve yetkili kılınmasına iliÅŸkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik; bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ürünü ve orman ürünlerinin; alıcı ülke zirai karantina mevzuatının gerektirmesi, ithalat, ihracat, re-export ve transit geçiÅŸlerde böcek, akar, nematod, hastalık, yabancı ot gibi zararlı organizmalarla bulaşık olduÄŸunun inspektörlerce tespit edilmesi ve lüzum görülmesi; ambalaj maddelerinin, depo, silo, gemi, konteynır gibi bulundukları ortamların temizlenmesi ve iç karantinaya tabi zararlı organizmaların belirlenmesi, kültür bitkilerinin yetiÅŸtirildiÄŸi ortamların temizlenmesi hallerinde, ayrıca fümigasyon için uygun hale getirilen müze, kütüphane, gıda üreten ve depolayan imalathane, fabrika ile tamamen boÅŸ ambar ve depolarda istek üzerine uygulanacak fümigasyonla ilgili hususları kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik; 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu, 969 Sayılı Tarım ve KöyiÅŸleri Bakanlığının 867 ve 170 Sayılı Kanunlara Tabi Ä°ÅŸletmeler Dışında Kalan TaÅŸra KuruluÅŸlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun ve 441 sayılı Tarım ve KöyiÅŸleri Bakanlığının KuruluÅŸ ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (k) ve (l) bentleri ile 10 uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Tarım ve KöyiÅŸleri Bakanlığını,
Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel MüdürlüÄŸünü,
Müdürlük: Tarım ve KöyiÅŸleri Bakanlığı Ä°l, Ä°lçe Müdürlükleri ile Zirai Karantina Müdürlüklerini,
Zararlı organizma: Bitkilerde ve bitkisel ürünlerde zarar yapan bütün biyolojik dönemlerdeki tüm hayvanları, bitkiler alemine baÄŸlı canlı organizmalar ile fungus, bakteri, virüs ve diÄŸer patojenleri,
Bitki: Her türlü bitkilerle bunların ürünleri, tohum, fide, fidan, çelik, aşı kalemi, yumru, kök, soÄŸan, meyve, çiçek, yaprak, doku ve diÄŸer her türlü parçaları,
Bitkisel ürün: Tane dahil bitkisel orijinli iÅŸlenmemiÅŸ materyal ile iÅŸlendiÄŸi halde doÄŸası ve iÅŸleme ÅŸekli nedeniyle zararlı organizmaların giriÅŸ ve yayılması açısından risk taşıyan iÅŸlenmiÅŸ ürünleri,
Fümigasyon: Bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ve orman ürünlerinde bulundukları veya yetiÅŸtikleri ortamlarda ve boÅŸ binalarda bulunan zararlı organizmaların herhangi bir biyolojik dönemine karşı gaz halinde etkili olan katı, sıvı veya gaz formundaki pestisitlerin kullanılmasıyla yapılan imha iÅŸlemini,
Fümigant: Fümigasyonda kullanılan, zararlı organizmalara gaz halinde etki eden katı, sıvı veya gaz formunda pestisitleri,
Doz: Fümigantın, birim ağırlığa, alana veya hacme uygulanan gram (g.), mililitre (ml.) veya santimetreküp (cm3) cinsinden miktarı,
Fümigasyon alanı: Fümigasyonun yapıldığı yerin yanında yaklaşılmasının hayati tehlike arz ettiÄŸi alanı,
Fümigasyon tutanağı: Fümigasyonu talep edenlerin yetkili temsilcileri ile fümigasyon operatörleri tarafından düzenlenerek imza altına alınan belgeyi,
Fümigasyon operatörü: Fümigasyon iÅŸlerinde yeterliliÄŸi Bakanlıkça tespit edilerek belgelendirilen ziraat mühendislerini,
Fümigasyon operatörü yardımcısı: Fümigasyon iÅŸlerinde yeterliliÄŸi Bakanlıkça tespit edilerek belgelendirilen ziraat teknikerlerini ve ziraat teknisyenlerini,
Fümigasyon operatörü belgesi: Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eÄŸitilerek baÅŸarılı olan ziraat mühendislerine verilen belgeyi,
Fümigasyon operatör yardımcısı belgesi: Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eÄŸitilerek baÅŸarılı olan ziraat teknikerleri ve ziraat teknisyenlerine verilen belgeyi,
Fümigasyon ruhsat belgesi: Bu Yönetmelikteki esaslara ve Bakanlıkça belirlenen teknik ÅŸartlara göre, fümigasyonu ticari amaçla yapacak gerçek ve tüzel kiÅŸi ve kuruluÅŸlar ile diÄŸer resmi kurum ve kuruluÅŸlara verilen belgeyi,
Fümigasyon operatörü kimlik kartı: Fümigasyon iÅŸlerinden sorumlu fümigasyon operatörlerine verilen kartı,
DiÄŸer resmi kurum ve kuruluÅŸlar: Bu Yönetmelik esaslarına göre kendi fümigasyonunu bünyesinde çalıştırdığı fümigasyon operatörlerine yaptıracak Türkiye Büyük Millet Meclisi, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Ä°ÅŸletmeleri, büyükÅŸehir belediyeleri, milli saraylar gibi kuruluÅŸları,
ifade eder.
Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM
Fümigasyon Operatörü ve Yardımcı Adaylarında Aranan Şartlar ve Seçilen
Adayların Eğitimi
Adaylarda aranan ÅŸartlar
Madde 5 — Fümigasyon operatörü ve yardımcısı olmak isteyen adaylarda aranılan nitelikler ÅŸunlardır:
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) 18 yaşından küçük olmamak,
c) Kalp ve solunum yolları hastası olmamak,
d) Görme, konuÅŸma ve iÅŸitme özürlü olmamak,
e) Saralı ve akli dengesi bozuk olmamak,
f) El ve ayaklarını kullanamayacak derecede özürlü olmamak,
g) Ziraat mühendisi, ziraat teknikeri veya ziraat teknisyeni olmak.
BaÅŸvurular ve istenilen belgeler
Madde 6 — Ä°l ve ilçe müdürlüÄŸü bitki koruma hizmetleri ile zirai karantina müdürlükleri, operatör ve operatör yardımcısı adaylarını tespit ederek Genel MüdürlüÄŸe bildirir. Ayrıca, Genel Müdürlükte fümigasyon uygulamaları ile ilgili çalışan teknik personel de fümigasyon eÄŸitimine katılmak ve belge almak üzere Genel Müdürlükçe belirlenir.
Gerçek ve tüzel kiÅŸi ve kuruluÅŸlar dilekçe ile diÄŸer resmi kurum ve kuruluÅŸlar ise dilekçelerine ilaveten, kuruluÅŸlarında fümigasyon iÅŸlerinde çalıştırılacaklarına dair görevlendirme yazısı ile Genel MüdürlüÄŸe veya müdürlüklere baÅŸvururlar.
Kursa katılacak adaylardan aşağıda sıralanan belgeler istenir:
a) Nüfus cüzdanı sureti veya resmi onaylı fotokopisi,
b) Gerçek ve tüzel kiÅŸi ve kuruluÅŸlardan baÅŸvuran adayların noter tasdikli diploma sureti,
c) 5 inci maddenin (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen hastalıklar ve özürlerinin bulunmadığına dair heyet raporu,
d) 3 adet fotoÄŸraf,
e) Gerçek ve tüzel kiÅŸi ve kuruluÅŸlardan baÅŸvuran adayların ikametgah belgesi,
Bu maddenin (c) bendinde bahsi geçen heyet raporu beÅŸ yıl süre ile geçerli olup, ilgilinin göreve devam etmesini talep etmesi halinde yeni bir heyet raporu sunması zorunludur. Ayrıca 17 nci maddedeki ÅŸartların uygunluÄŸu tekrar gözden geçirilir. Heyet raporunu 5 yıl sonra yenilemeyenler fümigasyon iÅŸini yapamazlar.
Kurslar ve belgelerin düzenlenmesi
Madde 7 — Zirai karantina müdürlükleri veya uygun görülen il müdürlüklerinde, bu YönetmeliÄŸin 5 inci ve 6 ncı maddelerindeki hükümlere göre Genel Müdürlükçe uygun görülen zamanlarda, iki hafta süre ile programları Genel Müdürlük tarafından hazırlanan kurslar düzenlenir. Operatör ve operatör yardımcıları beÅŸ yılda bir Bakanlığın belirlediÄŸi tarih ve yerlerde hizmet içi eÄŸitime tabi tutulur. EÄŸitim neticesi baÅŸarılı olmayanların belgeleri iptal edilir.
Adaylara, zirai mücadele araÅŸtırma enstitülerinden en az bir, zirai karantina müdürlüklerinden iki olmak üzere, en az üç kiÅŸilik bir komisyonca teorik ve pratik bilgiler verilir.
Kurs sonunda deÄŸerlendirme sınavı yapılır. DeÄŸerlendirmede 100 üzerinden 70 puan alanlar, Fümigasyon Operatörü ve Fümigasyon Operatör Yardımcısı Belgesi almaya hak kazanırlar.
Sınav sonuç tutanakları Genel MüdürlüÄŸe gönderilir. DeÄŸerlendirmelere göre hak sahiplerine, örnekleri bu YönetmeliÄŸin EK-1 ve EK-2' sinde gösterilen "Fümigasyon Operatör Belgesi" ve "Fümigasyon Operatör Yardımcısı Belgesi" ile EK-III' ünde gösterilen fümigasyon operatörlerine verilen "Fümigasyon Operatörü Kimlik Kartı" Genel Müdürlükçe düzenlenir.
BeÅŸ yıl sonunda yeniden alınacak heyet raporunun müdürlüklere verilmesi üzerine, fümigasyon operatörü ve fümigasyon operatör yardımcı belgeleri müdürlükler tarafından beÅŸ yıl süre ile geçerli olmak üzere vize edilir. Vizesi yapılamayan operatörlerin belgeleri iptal edilmek üzere Bakanlığa bildirilir.
DiÄŸer resmi kurum ve kuruluÅŸlar ile gerçek ve tüzel kiÅŸi ve kuruluÅŸlardan kurslara katılacaklar, Genel MüdürlüÄŸün belirlediÄŸi kurs ücretlerini ilgili müdürlüÄŸün döner sermaye iÅŸletmesine öderler. Kurs ücretlerini ödemeyenler kursa ve sınava alınmazlar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fümigasyon Şartları
Vakumlu fümigasyonun teknik ÅŸartları
Madde 8 — Vakumlu fümigasyonda aÅŸağıdaki ÅŸartlara uyulmalıdır:
a) Vakum fümigatuvarları Bakanlıkça belirlenen teknik ÅŸartlara uygun olmalıdır.
b) Fümigasyon odasına, fümigant mutlaka gaz halinde verilmelidir.
c) Fümigasyon süresince hücre iç basınç ve sıcaklığı istenilen miktarda sabit tutulmalıdır.
d) Gazlama müddetinin sonunda yiyecek maddelerinde en az iki, diÄŸer maddelerde en az bir defa hava ile yıkama iÅŸlemi yapılmalıdır. Hava ile yıkama iÅŸleminde süre 1,5 saatten az olmamalıdır.
e) YeÅŸil bitkiler, taze sebze ve meyveler vakum fümigasyonuna tabi tutulmamalıdır.
f) Vakumlu fümigasyona tabi tutulan uyku dönemindeki aşı kalemi, çelik, fidan gibi bitkiler bir saat geçmedikçe, güneÅŸ ışığına maruz bırakılmamalıdır.
g) Fümige edilecek madde, oda veya hücre hacminin dörtte üçünü geçmemelidir.
h) Fümige edilecek madde ızgara üzerine istiflenmelidir.
Atmosferik fümigasyonun teknik ÅŸartları
Madde 9 — Atmosferik fümigasyonda aÅŸağıdaki ÅŸartlara uyulmalıdır:
a) Gazlama odalarında fümigasyon
1) Gazlama odaları Bakanlıkça belirlenen teknik ÅŸartlara uygun olmalıdır.
2) Atmosferik fümigasyonda gaz odasının sıcaklığı, belirlenen doz ve süre için geçerli olan sıcaklığın altına düÅŸürülmemelidir.
3) Havadan ağır fümigantlarla yapılacak uygulamalarda fümige edilecek madde, oda veya hücre hacminin dörtte üçünü geçmemelidir.
4) Fümige edilecek madde ızgara üzerinde istiflenmelidir.
b) Gaz geçirmez örtü altında fümigasyon
1) Fümigasyonun yapılacağı zemin beton deÄŸil ise, yığın altına branda bezi, plastik örtü veya benzeri bir örtü serilmelidir.
2) Fümige edilecek madde ambalajlı ise ızgara yerleÅŸtirilerek, sirkülasyonu saÄŸlamak amacıyla ambalajlar aralıklı olarak istif edilmelidir.
3) Havadan ağır fümigantlarla yapılacak uygulamalarda istif ile örtü arasında 30 cm. boÅŸluk bırakılmalıdır.
4) Yığına fümigant uygulaması, her fümigantın teknik özelliklerine uygun olarak yapılmalıdır.
c) Toprak fümigasyonu
1) Toprak, bitkisel artıklardan temizlenmeli, 35-40 cm. derinliÄŸinde ve granül hale gelecek ÅŸekilde iÅŸlenmeli, uygun tavda olmalıdır.
2) Fümigant her tarafa yayılacak ÅŸekilde bir dağıtma düzeni ile uygun sıcaklık ve basınç altında uygulanmalıdır.
3) Uygulamadan sonra toprağın fümiganttan arındırılması saÄŸlanmalıdır.
SaÄŸlıklı fümigasyon için aranan ÅŸartlar
Madde 10 — Fümigasyon öncesinde ve sırasında aÅŸağıdaki tedbirler alınmalıdır:
a) Fümigasyon iÅŸlemi, meskun yerlerden ve çalışılan ortamlardan uzakta yapılmalıdır.
b) Fümigasyon iÅŸlemi, biri operatör diÄŸeri operatör yardımcısı olmak üzere varsa en az iki fümigasyon elemanı tarafından yapılmalıdır.
c) Fümigasyon yapanlar, fümiganta uygun süzgece sahip gaz maskesi kullanmalı, süzgecin kullanım süreleri dikkate alınmalıdır.
d) Ekipmanda, hiç kullanılmamış süzgeç daima hazır bulundurulmalıdır.
e) Fümigasyon esnasında sigara içilmemeli ve herhangi bir ÅŸey yenilmemelidir.
f) Fümigant kesinlikle deri ile temas etmemelidir.
g) Fümigasyon iÅŸleminden sonra, fümigasyon mahallinde uygun bir yere uyarı levhası asılmalıdır.
h) Muhtemel zehirlenme ve yangın tehlikesine karşı hastane ve itfaiye teÅŸkilatı telefon numaraları fümigasyon operatörünce bilinmelidir.
ı) Fümigasyon uygulamaları yapanlarda, zehirlenme belirtileri görüldüÄŸünde derhal doktora baÅŸvurulmalıdır.
j) BoÅŸ fümigant ambalajları usulüne uygun olarak imha edilmelidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fümigasyon Operatörü ve Yardımcılarının Çalışma Şekilleri,
Görev ve Sorumlulukları
Çalışma ÅŸekilleri
Madde 11 — Müdürlüklerde çalışan fümigasyon operatörü ve yardımcısı çalıştıkları kuruluÅŸ yöneticileri tarafından görevlendirilir.
Fümigasyon mahalline gidiÅŸ ve dönüÅŸ, fümigasyon talebinde bulunan ÅŸahıs veya firmaların temin edeceÄŸi vasıtalardan yararlanılarak yapılır.
Fümigasyon operatörü ve yardımcıları gerektiÄŸinde mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde de çalıştırılır. Bu süre içerisindeki hizmet bedeli hizmeti alanlarca döner sermaye iÅŸletmesine ödenir.
Görev yetki ve sorumlulukları
Madde 12 — Fümigasyon operatör ve yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları aÅŸağıda belirtilmiÅŸtir:
a) Fümigasyon operatörleri;
1) Fümigasyon talebini inceler, uygulamayı planlar ve organize eder.
2) Kullanılacak fümigantın cinsini, dozunu ve fümigasyon süresini tespit eder.
3) Hazırlıkları kontrol edip fiili olarak fümigasyonun baÅŸlatılmasını saÄŸlar.
4) Güvenlik ve teknik tedbirleri denetler, eksiklikler varsa giderilmesini saÄŸlar.
5) Fümigasyon süresi sonunda fümigasyon ortamının yeterince havalanıp havalanmadığı, personelin uygun çalışma koÅŸullarının oluÅŸup oluÅŸmadığını ölçümlerle tespit eder.
6) Operatör yardımcısı tarafından düzenlenen "Fümigasyon Tutanağını" (EK-IV) imzalar.
7) Fümigasyondan ve uygulama anındaki can ve mal güvenliÄŸinden bizzat sorumludur.
b) Fümigasyon operatör yardımcıları;
1) Fümigasyon operatörünün verdiÄŸi plana göre fümigasyon ortamını hazırlar.
2) Fümigasyon ortamında izolasyonu saÄŸlar, fümigant dağıtım düzenini bizzat kendisi hazırlar.
3) Gerekli güvenlik teknik tedbirlerini alır.
4) Fümigasyon tutanağını hazırlar ve imzalar.
5) Fümigasyon sonunda gerekli iÅŸlemleri yaparak ortamı havalandırır.
6) Fümigasyonda operatörlerine baÄŸlı olarak çalışırlar ve onlara karşı sorumludurlar.
7) Fümigasyon operatör yardımcılarının bulunmadığı yerlerde bu görevleri fümigasyon operatörleri yürütür.
BEŞİNCÄ° BÖLÜM
Fümigasyon Yapacak Müdürlükler, DiÄŸer Resmi Kurum ve KuruluÅŸlar, Gerçek ve Tüzel KiÅŸi ve KuruluÅŸlarda Aranacak Şartlar
Müdürlükler
Madde 13 — Fümigasyon yapacak müdürlüklerde aranacak ÅŸartlar ÅŸunlardır:
a) En az bir fümigasyon operatörüne ve varsa operatör yardımcısına sahip olmak,
b) Fümigasyon odası veya gaz geçirmez örtü, maske ve yedek süzgeci, kum torbası, sonda, gaz yoÄŸunluÄŸu ölçüm cihazı, termometre, vantilatör, fümigant odalarında aspiratör, ısıtma kabı, kutu açacağı, uyarı levhası, en az 20 metrelik ÅŸeritmetre, ızgara, kraft kağıdı, branda bezi, plastik örtü ve dağıtım sistemi gibi araç ve gereçleri bulundurmak,
c) Fümigasyonda kullanılan araç ve gereçlerle fümigantların muhafaza edilebileceÄŸi uygun bir depoya sahip olmak.
DiÄŸer resmi kurum ve kuruluÅŸlar ile gerçek ve tüzel kiÅŸi ve kuruluÅŸlar
Madde 14 —Fümigasyon yapacak diÄŸer resmi kurum ve kuruluÅŸlar ile gerçek ve tüzel kiÅŸi ve kuruluÅŸlarda aranacak ÅŸartlar ÅŸunlardır:
a) DiÄŸer resmi kurum ve kuruluÅŸlar hariç vergi kayıt belgesi fotokopisi ile ticaret sicil kayıt örneÄŸi,
b) Fümigasyon iÅŸlemini kendi bünyelerinde yapanların bir fümigasyon operatörü, ücret karşılığında yapacakların ise en az bir fümigasyon operatörü ile bir operatör yardımcısı veya iki fümigasyon operatörü istihdam etmeleri,
c) Bu YönetmeliÄŸin13 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususlara sahip olmaları,
d) Ä°ÅŸletme içinde bir lavabo ve temizlik malzemeleri bulundurmaları,
e) Fümigasyon ruhsat belgesine sahip olmaları,
f) Fümigasyon operatör ve operatör yardımcılarının noter onaylı imza sirküleri,
g) Fümigasyon iÅŸlemini kendi bünyesinde veya ücret karşılığında yapan gerçek ve tüzel kiÅŸi ve kuruluÅŸların çalıştırdıkları operatör ve operatör yardımcılarıyla aralarındaki noter onaylı iÅŸ sözleÅŸmelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. DiÄŸer resmi kurum ve kuruluÅŸlarda bu ÅŸart aranmaz.
Fümigasyonu ücret karşılığında yapacak gerçek ve tüzel kiÅŸi ve kuruluÅŸlar, örneÄŸi EK-VI'da verilen noterden alınmış Taahhütnamede belirttikleri iller doÄŸrultusunda faaliyet gösterebilirler. Bu durumda hangi ilde hangi operatörün veya yardımcısının görev yaptığı, istenilen diÄŸer bilgi ve belgeler ile yapılan uygulamaların raporları üçer aylık dönemler halinde ruhsat aldıkları müdürlüklere bildirilmesi gerekir. Söz konusu müdürlük, bu operatör ve yardımcılarını ilgili müdürlüklere bildirerek veya gerektiÄŸinde bizzat yerinde kontrol ederek denetlenmesini saÄŸlar.
ALTINCI BÖLÜM
DiÄŸer Resmi Kurum ve KuruluÅŸlar, Gerçek ve Tüzel KiÅŸi ve KuruluÅŸların
Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesi
Ruhsatlandırma
Madde 15 — 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 32 nci maddesine istinaden, gerçek ve tüzel kiÅŸi ve kuruluÅŸlar ile diÄŸer resmi kurum ve kuruluÅŸlar fümigasyon ruhsatı almak zorundadırlar. Ruhsat almak isteyenler aÅŸağıdaki belge ve bilgilerle zirai karantina müdürlüklerine, bunların bulunmadığı illerde ise müdürlüklere baÅŸvuruda bulunurlar.
a) Dilekçe,
b) Fümigasyon operatörü ve operatör yardımcısı belgelerinin müdürlükçe onaylı fotokopisi ve aralarındaki noter onaylı iÅŸ sözleÅŸmesi,
c) Ücret karşılığında fümigasyon iÅŸi yapacak gerçek ve tüzel kiÅŸi ve kuruluÅŸlar için fümigasyon operatörünün ziraat mühendisleri odası üyelik belgesi,
d) DiÄŸer resmi kurum ve kuruluÅŸlar hariç ticaret sicil kayıt örneÄŸi,
e) Bu YönetmeliÄŸin 13 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri ile 14 üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen hususlara sahip olduÄŸunu gösteren belge,
f) 2 adet fotoÄŸraf,
g) Ücret karşılığında fümigasyon iÅŸi yapacak gerçek ve tüzel kiÅŸi ve kuruluÅŸlar örneÄŸi EK-VI'da verilen noterden alınmış Taahhütname,
h) Müdürlükten temin ettikleri ilgili müdürlük tasdikli "Denetleme Defteri",
ı) DiÄŸer resmi kurum ve kuruluÅŸlar hariç iÅŸyeri yetkilisinin ve fümigasyon operatörleri ile operatör yardımcılarının imza sirküleri.
BaÅŸvuruda bulunulan belgeler müdürlükçe incelenir. Müdürlükte varsa en az iki fümigasyon operatörü yoksa bir fümigasyon operatörü ve bir teknik personel tarafından iÅŸyerinde inceleme yapılır ve bu YönetmeliÄŸin 14 üncü maddesindeki ÅŸartları taşıdığı bir tutanakla belirlenenlere müdürlük tarafından "Zirai Fümigasyon Ruhsatı" (EK-V) verilir.
Denetleme
Madde 16 — Müdürlükler; ücret karşılığında veya kendi fümigasyonunu yapan diÄŸer resmi, gerçek, tüzel kiÅŸi ve kuruluÅŸları, görevlendirecekleri varsa iki fümigasyon operatörü yoksa bir fümigasyon operatörü ve bir teknik personel ile yılda en az üç defa denetler. Denetlemelerde fümigasyonla ilgili her türlü bilgi ve belgeler, diÄŸer resmi kurum ve kuruluÅŸlar ile özel ve tüzel kiÅŸi ve kuruluÅŸlarca denetim elemanlarına ibraz edilmek zorundadır.
Müdürlükler, yapılan denetleme ve sonuçları hakkında düzenleyecekleri raporları altışar aylık dönemler halinde Genel MüdürlüÄŸe gönderirler.
Denetlemede tespit edilen aksaklık ve noksanlıklar, iÅŸ yerinde bulundurulması zorunlu olan müdürlük tasdikli "Denetleme Defterine" kaydedilir ve imzalanır.
Aksaklık ve noksanlıkların en geç bir ay içerisinde giderilmemesi halinde, diÄŸer resmi, özel ve tüzel kiÅŸi ve kuruluÅŸlara yazılı olarak ihtar verilir.
YEDÄ°NCÄ° BÖLÜM
Ruhsat Ä°ptali
Ruhsat iptali
Madde 17 — Denetlemelerde belirlenen aksaklık ve noksanlıkları, ihtar tarihini takiben bir ay içerisinde gidermeyen diÄŸer resmi kurum ve kuruluÅŸlar ile gerçek ve tüzel kiÅŸi ve kuruluÅŸların ruhsatları iptal edilir. Denetleme sırasında usulsüzlük tespit edilmesi halinde ise hiç beklenilmeden fümigasyon ruhsatı iptal edilir. Ruhsatı iptal edilen diÄŸer resmi kurum ve kuruluÅŸlar adına bir yıl, özel ve tüzel kiÅŸi ve kuruluÅŸlar adına beÅŸ yıl ve buralarda istihdam edilen kiÅŸiler adına iki yıl süreyle tekrar ruhsat düzenlenemez.
Fümigasyon operatörü ve fümigasyon operatör yardımcısı sadece bir fümigasyon ÅŸirketinde faaliyet gösterebilir. Bir fümigasyon operatörünün ve fümigasyon operatör yardımcısının birden fazla fümigasyon ÅŸirketinde faaliyette bulunması veya fümigasyon uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük tespit edilmesi halinde fümigasyon operatörü ve operatör yardımcısı belgeleri de Bakanlıkça iptal edilir. Fümigasyon operatör belgesi ile fümigasyon operatör yardımcısı belgesi iptal edilenler yeni belge için ancak iki yıl sonra müracaat edebilirler.
Ruhsatı iptal edilmiÅŸ olanlar veya ruhsat almadığı halde fümigasyon yapanlar hakkında mali ve adli yönden suç duyurusunda bulunulur.
SEKÄ°ZÄ°NCÄ° BÖLÜM
ÇeÅŸitli ve Son Hükümler
Kazanılmış Haklar
Madde 18 — Bu YönetmeliÄŸin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce, fümigasyon operatörü, fümigasyon operatör yardımcısı ve usta belgesi alanların hakları saklıdır.
Geçici Madde 1 — 25/9/2001 tarihli ve 156 sayılı Makam onayı ile yürürlüÄŸe giren Zirai Karantina Fümigasyon YönetmeliÄŸinden önce belge almış Fümigasyon Operatörleri ve Fümigasyon Operatör Yardımcılarının bir yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine göre heyet raporlarını Müdürlüklere ibraz ederek vize iÅŸlemlerini yaptırmaları zorunludur.
Yürürlük
Madde 19 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüÄŸe girer.
Yürütme
Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve KöyiÅŸleri Bakanı yürütür.