DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Madde : 1- Derneğin İsmi (TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ) Merkezi KONAK-İZMİR’dir.

DERNEĞİN KONUSU VE AMACI:

Madde : 2- Tütün Eksperlerinin ortak mesleki, kültürel, sosyal ve iktisadi hak ve menfaatlerini korumak mesleki gelişmeyi ve aralarındaki yardımlaşmayı sağlamak ve Tütün Eksperleri mesleğini memlekete azami derecede faydalı kılmak ve Türk Tütüncülüğünün gelişmesine ve rağbetinin artmasına çalışmak amacı ile kurulmuştur.

DERNEĞİN KURUCULARI:
Madde : 3-

Vecihi GENSUY

TC

Tütün Eksperi

Şaşkın Bakkal Alan Sk. No:7/1 Suadiye/İSTANBUL

Ahmet SEZER

TC

Tütün Eksperi

Halk Cd. Gelinalan Sk. No:5/3 Üsküdar/İSTANBUL

Nail SEPKİN

TC

Tütün Eksperi

Halitağa Cd. Şemsitap Sk. No:1/5 Kadıköy/İSTANBUL

Yüksel ARGUN

TC

Tütün Eksperi

Taşhan Cd. No:109/2 Bakırköy/İSTANBUL

Bahattin CEDİDİ

TC

Tütün Eksperi

Tüccar Sk. No:13/4 Bostancı/İSTANBUL

Remzi ERDİNÇ

TC

Tütün Eksperi

Tekel Y.T. İşl. Müdürlüğü Loj. Üsküdar/İSTANBUL

Semih ALDIRMAZ

TC

Tütün Eksperi

Hüseyinpaşa Sk. No:26/17 Kızıltepe/İSTANBUL


              DERNEĞİN AMACININ GERÇEKLEŞMESİ İÇİN YAPILACAK FAALİYETLER:

Madde : 4- Derneğin amacının gerçekleştirilmesi için aşağıda gösterilen faaliyetler yapılır.

a) Mesleki meseleleri, mesleğin gelişmesini, üyelerin personel hukukundan doğan maddi ve manevi hak ve yükümlülüklerini mesleğin ve üyelerin yararına en uygun şekilde halle çalışmak ve savunmak.

b) Personel hukuku ve rejimini ilgilendiren mevzuat ve konular üzerinde incelemeler yapmak ve ilgili kurum ve kişilere tekliflerde bulunmak ve seyrini izlemek.

c) Kurumlara çalışma yerlerinin ve hizmetlerinin verimliliği konusunda görüşlerini bildirmek ve işbirliği yapmak,

d) Çalışma yerlerinin hizmete ve sağlık şartlarına elverişliliği konusunda tekliflerde bulunmak,

e) Gerektiğinde personel hukukunu ilgilendiren konularda üyelerine hukuki yardımda bulunmak,

f) Üyeleri adına toplu sigorta sözleşmeleri yapmak,
g) Üyelerinin ortak hak ve menfaatlerinin takibinde ve hukuki yardıma ihtiyaç hallerinde üyelerini ve mirasçılarını idare ve kazai her nevi derecedeki mercilerde temsil etmek ve ettirmek.
h) Üyelerinin yeterliliklerini, Genel kültürünü ve Mesleki bilgilerini arttıracak konferanslar, kurslar, seminerler, açık oturumlar düzenlemek.
i) Üyelerinin çocuklarının yetiştirilmesi için gayret sarf etmek ve fonlar tesis etmek.
j) Emekli üyeleri için ihtiyarlık yurtları ve konutları kurmak ve yönetmek, jübileler tertiplemek, sosyal faaliyetlerde bulunarak gelir kaynakları sağlamak, sosyal tesisler, kamplar ve lokaller açmak,
k) Yurt içinde benzeri teşekküllerle işbirliği yapmak,
l) Mesleki yayın yapmak,
m)Türk Tütüncülüğünün gelişmesini sağlamak ve gelişen Teknolojiden yararlanmak için Tütün Eksperlerine yurt dışında ihtisas yapma olanakları sağlamak, Tütün ile ilgili teknolojik araştırmalara katkıda bulunmak,
n) Türk tütün ve tütün yapıtlarının dış piyasalarda tanıtılması ve yurt içinde, yurt dışında benzeri teşekküllerle işbirliği yapmak.
ö) Üyelerinin yabancı dil öğrenme ve gelişmelerini sağlamak.
o) İzmir il ve ilçelerinde şube açabilir.

ŞUBELERİN KURULUŞU

Madde : 5- dernekler, tüzüklerinde belirtilmiş olmak kaydıyla gerekli görülen yerlerde şube açabilirler. Kamuya yararlı dernekler hariç diğer dernekler, il, merkez ilçe ve köylerde birden fazla şube açamazlar.

Bu amaçla, dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgahı ve tabiiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.

Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

ŞUBELERİN ORGANLARI

Madde : 6- Her şubede;

 1. Genel kurul,
 2. Yönetim kurulu,
 3. Denetleme kurulu veya denetçi,

Oluşturulması zorunludur.

Bu organların görev ve yetkileri dernek tüzüğünde gösterilir.

ŞUBELERİN TABİ OLACAĞI HÜKÜMLER

Madde : 7- Dernek şubeleri hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır.

Ancak;

1- Şube genel kurulunun toplantısına ait ilan, gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir.2-     Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az 15 gün önce bitirmek zorundadırlar.
 

DERNEKLERİN SANDIK KURMASI:

Madde : 8- Dernekler, tüzüklerinde öngörülmek ve sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin, yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilirler.

Bu sandıkların kuruluş ve çalışma esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

DERNEĞE ÜYE OLMA:

Madde : 9- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını bitirmiş bulunan herkes derneklere üye olabilir.

Ancak, özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak şartıyla;

1- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin bir numaralı bendinde gösterilenlerden:

 1. Anayasa Mahkemesi üyeleri, Anayasa Mahkemesince,
 2. Yargıtay üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca,
 3. Danıştay üyeleri, Danıştay Başkanlık Kurulunca,
 4. Sayıştay meslek mensupları ile savcı ve yardımcıları Sayıştay Daireler Kurulunca,
 5. Hakim ve savcılar, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca,

Verilen müsaade üzerine;

2- Bu Kanunun dördüncü maddesinde belirtilen diğer kamu hizmeti görevlileri ise ilgili bulundukları bakanlıkça tespit ve ilan edilen,

Derneklere üye olabilirler.

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer kanunların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler, ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri dernek üyesi olamazlar.

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde gösterilenler, bu bentte belirtilen yasak süresince dernek üyesi olamazlar.             Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik içi ikamet şartı aranmaz.

Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

3437 Sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı kanunu, Nizamnamesi ve talimatına göre Tütün Eksper Diploması veya Ehliyetnamesi almış veya 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu Hükümlerine göre Tütün Eksperliği Yüksek Okulunu bitirerek diploma almış olmak.

ÜYELİKTEN ÇIKMAK:

Madde : 10- Her üye dilediği zaman dernekten ayrılabilir. Dernekten çıkmak isteyen üye istediğini yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirir. Yönetim Kurulu üyelikten çıkmak isteğini en geç 15 gün içinde inceler ve karara bağlar. Durumu çıkmak isteyen üyeye yazılı olarak bildirir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Madde : 11- Tüzük hükümlerine aykırı hareket edenlerle. 9 uncu maddenin genel şartlarından birinci veya ikincisini kaybedenler ve 14 üncü maddede yazılı görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler Onur Kurulu’nun kararı ve kurul kararının Genel Kurulunca onanmasından sonra kesinlikle dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

Onur Kurulu’nun dernek üyeliğinden çıkarılma kararı Genel Kurul’ca onanıncaya kadar geçici olarak hüküm ifade eder. Dernek Üyeliğinden çıkarılmada izlenilecek yol.

Yönetim Kurulu mütealası ile gerekli belgelerin intikal tarihinden itibaren geçecek 15 gün içinde onur kurulunun Yönetim Kurulu mütealası ve belgelerin geldiği tarihten itibaren 15 gün içinde karar vermesidir. Gerekçeli karar Yönetim kurulu aracılığı ile ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Onur Kurulu’nun Dernek üyeliğinden çıkarma kararı ile yapılacak olan Genel Kurul Toplantısına sunulur.

ÜYELİKTEN ÇIKAN VE ÇIKARILANLARIN VECİBELERİ:

Madde : 12- Dernek üyeliğinden çıkan ve çıkarılanlar, geçmiş aylara ait üyelik aidatlarını ödemek ve üzerinde bulunan dernek ile ilgili kimlik, mühür basılı kağıt, para ve benzeri şeyleri yetkililere teslim etmek zorundadır.

ÜYELİK HAKLARI:

Madde : 13- Dernek üyeleri aşağıdaki haklara sahiptir.

 1. Genel Kurul toplantılarına katılmak, tüzükte gösterilen organları seçmek veya seçilmek,
 2.  Her üye istifa hakkına sahiptir,
 3. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz
 4. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir,
 5. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Başka üye adına vekaleten oy kullanamaz,
 6. Tüzüğün 4 üncü maddesinde yazılı çalışmaların sonuçlarından faydalanmak
 7. Tüzüğün amaçlarına uygun konularda yapacağı çalışmalar için derneğin desteğini talep etmek
 8. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler, fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Madde : 14- Dernek üyeleri aşağıda yazılı yükümlülükleri yerine getirmeye mecburdurlar.

 1. Giriş ve aidat ödemek,
 2. Dernek amaçlarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunmamak
 3. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nca verilen görevleri en iyi şekilde yapmak,
 4. Verilen yetkileri dernek yararı dışında kullanmamak
 5. Derneğin ismini yüceltmek ve çalışmalarını tanıtmak,
 6. Tüzük hükümlerini gereğince ve iyi niyetle yerine getirmek.

OY KULLANMA:

Madde : 15- Her seviyede ve kademedeki toplantıda üyeler şahsen bir oy kullanabilirler. Vekaleten oy kullanılması yasaktır.

DERNEĞİN ORGANLARI:

Madde : 16- Derneğin organları aşağıya kaydedilmiştir.

 1. Genel Kurulu,
 2. Yönetim Kurulu, 
 3. Denetleme Kurulu,
 4. Onur Kurulu,

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ TOPLANTI ZAMANI:

Madde : 17- Genel Kurul;

 1. Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan;
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.Olağan genel kurul toplantılarının iki yılda bir Aralık ayında yapılması zorunludur.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

DERNEK GENEL KURULUNUN TOPLANTI YERİ:

Madde : 18- Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ:

Madde : 19- Genel Kurul’un görev ve yetkileri aşağıda kayıtlıdır. 17. Maddede kayıtlı.

 1. Dernek organlarının seçimi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,
 4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,
 5. Yönetim Kurulu’nca bütçenin fasıl ve maddeleri arasındaki ödenek munakalesi yetkisi verilmesi,
 6. Derneğin lüzumlu taşınmaz malları satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması,
 7. Derneğin bir üst teşekküle katılması ve ayrılmasına karar verilmesi,
 8. Üyelikten çıkarılma hakkındaki Onur Kurulu kararlarının onaylanması
 9. Derneğin feshine karar vermek,
 10. Mevzuata ve Dernek tüzüğüne kayıtlı Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası,

GENEL KURUL’UN OLAĞAN TOPLANTISI OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Madde : 20- Olağan Genel Kurul toplantısı iki yılda bir 17 üncü maddede gösterilen aylarda yapılır.
Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu’nun karar ve daveti ile yapılır. Genel Kurul Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. Yönetim Kurul Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler, üyelere Genel Kurul Toplantısı için davetiye gönderir. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündem mahalli bir gazete ile ilan verilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. Ve keyfiyet mahalli mülkiye amirine yazı ile bildirilir. Ve toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste eklenir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları asil üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Dernek Genel Kurul Toplantısı, ilanda belirtilen ve mahalli Mülkiye Amirine bildirilen gün, saat ve mahalde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler. Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adların hizasını imza ederek toplantı yerine giderler.

Yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tesbit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılışa müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve Başkanla birlikte imza ederler. Toplantı sonunda bir tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek sureti ile toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantıyı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük Mülki Amirliğine duyurulur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR:

Madde : 21- Genel Kurul toplantısında yalnız Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILACAK HALLER:

Madde : 22- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı:

 1. Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde,
 2. Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır.

Denetleme Kurulu’nun talebi veya dernek üyelerinin talebine rağmen yazılı müracaat tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantıya çağrılmazsa,

Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri mahalli Sulh Hukuk Hakimliğine müracaatla Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasını sağlar.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞINDA USÜL:

Madde : 23- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 ncı ve 21 nci maddede gösterilen usül ve esaslara göre yapılır.

YÖNETİM KURULU TEŞEKKÜLÜ:

Madde . 24- Yönetim Kurulu derneğin icra organıdır. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından iki sene süre ile seçilen 7 asil, 7 yedek üye tarafından kurulur. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu seçiminde; Kurul üyeliğine adaylığını koyan ve adaylığı konulan üyeler yazılı olarak ilan edilir. Genel Kurul üyeleri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak mühürlenmiş ve numaralanmış ve onanmış oy pusulalarına istedikleri ve diledikleri üyenin ismini yazarlar. Ve oy sandığına atarlar. Oylar kullanılırken oy kullananlar 20 ncı maddenin 5 nci bendinde kayıtlı listede işaretlenir.

Oylar tasnif edilmeden önce sayılır. Oy kullanan üye adedinden fazla çıkan oy pusulası kadar tasnife dahil edilmeden imha edilir. Ve keyfiyet Tasnif Kurulu’nun tutanağına kayıt edilir.

Genel Kurul’ca 3 kişilik bir tasnif kurulu seçilir. Bu kurul oyları tasnif eder. Ve neticeyi bir tutanakla tesbit eder. Yapılan tasnif sonucunda sırası ile en fazla oy alan 7 üye Yönetim Kurulu Asli üyeliğine bunu takip eden sıra ile en fazla oy alan diğer 7 üye de Yönetim Kurulu Yedek üyesi olur. Oyların eşitliğinde seçilenlerin sıralarının tesbiti kur’a çekmek sureti ile yapılır.

YÖNETİM KURULU’NUN YEDEK ÜYELERE TAMAMLANAMAMASI:

Madde : 25- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde : 26-

 1. Derneği temsil etmek ve bu hususta üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
 2. Derneğin gider ve gelir hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
 3. Derneğin amaçlarına uygun ve bu amaçların tahakkuku için gereken faaliyetlerde bulunmak,
 4. Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 5. Dernek Şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.

YÖNETİM KURULU GÖREV TAKSİMİ:

Madde : 27- Genel Kurul Toplantısını takiben üç gün zarfında Yönetim Kurulu toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri aralarında gizli oyla bir başkan, bir genel sekreter ve bir muhasip-veznedar seçerler.

Başkan, Genel Sekreter veya muhasip-veznedardan birini herhangi bir sebeple, ve kesinlikle görevinden ayrılması halinde. Yönetim Kurulu’nda yedek üyelerden biri dahil edilirse, boşalan görev için yeniden seçim yapılır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE OYLAMA:
Madde : 28- Yönetim Kurulu gündemindeki konuları görüşerek gerekçeli olarak karara bağlar. Yönetim Kurulu toplantıları en az üç Yönetim Kurulu üyesinin iştiraki ile yapılır.

Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. Çoğunluk bulunan kararlar geçerlidir. Ve infaz edilir.

Başkanın bulunmadığı toplantılarda genel sekreter kendisine vekalet eder.

BAŞKANIN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ:

Madde : 29- Başkan bu tüzük hükümleri, Yönetim Kurulu kararlarına göre derneği temsil eder. Taşınmaz mallara ait işlemlerde derneği temsil yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Dernek adına resmi beyanatta bulunması basın toplantısı yapması Yönetim Kurulu’nun kararına bağlıdır. Acil hallerde Yönetim Kurulu üyelerinin şifai görüşleri alınarak başkanın resmi beyanatta bulunması mümkündür. Yazılı bildirilerde başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin adı ve soyadı ve imzaları bulunur.

Başkan Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

GENEL SEKRETİREN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde : 30- Genel Sekreter derneğe ait yazışmaları yönetir. Gerekli dosyaları düzenler ve düzenlettirir. Karar defterini tutar. Kararların uygulanmasını izler. Başkan bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu’na başkanlık eder.

MUHASİP-VEZNEDARIN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde : 31- Muhasip-veznedar derneğin mali işlerini görür. Derneğin gelirlerinin arttırılması ile yükümlüdür. Nakti ve ayni gelir ve giderleri düzenler. Ve bununla ilgili defterleri tutar. Düzenlenen bilanço ve ödeme emirlerini ve alım makbuzlarını başkan ve genel sekreter ile birlikte imzalar. Derneğe ait para ve kıymetli evrakı muhafaza eder. Muhasip-Veznedar Yönetim Kurul kararı olmadan 50.000.000 TL’sından fazla para bulunduramaz.

YÖNETİM KURULU VE ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
 

Madde : 32- Yönetim Kurulu’nun diğer iki üyesi bu tüzüğün 2 ncü maddesinde kayıtlı amaçlara varılabilmesi için 4 ncü maddede kaydedilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile tayin edilen görevleri ifa ederler.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINA KATILMA:

Madde :33- Yönetim Kurulu’nun 3 olağanüstü toplantısına mazeretsiz olarak iştirak etmeyen Yönetim Kurul üyesi bu görevinden çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu’nca bir hafta zarfında yerine en çok oy alan yedek üye davet edilir.
Yönetim Kurulu’nca tutulacak defter ve dosyalar:

Madde : 34- Yönetim Kurulu aşağıda gösterilen defterleri Notere tasdik ettirerek tutar.

 1. Üye Kayıt Defteri,
 2. Gelen ve Giden Evrak Defteri,
 3. Karar Defteri,
 4. Gelir ve Gider Defteri,
 5. Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri,
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Yönetim Kurulu ayrıca aşağıda dosya ve defterlerden tutar.
 7. İşlemlere ait Dosyalar,
 8. Genel Kurul Tutanak ve Karar Dosyası,
 9. Demirbaş eşya ve mevcutlar defteri,
 10. Taşınmaz mallar,

DENETLEME KURULU:

Madde : 35- Denetleme Kurulu Derneğin Gelir ve Gider Defterlerini bütçe kesin hesap ve bilanço defteri, demirbaş eşya ve mevcutlar defteri ile taşınmaz mallar defterini her 6 ayda bir inceler ve tasdik eder.

Denetleme Kurulu Genel Kurul toplantısında 7 gün önce mali kayıtları inceleyerek hazırlayacağı yıllık mali denetim raporunu Genel Kurul’a sunar. Denetleme Kurulu, 3 asil ve 3 yedek üyeden teşekkül eder.

ONUR KURULU TEŞEKKÜLÜ VE GÖREVİ:

Madde : 36- Onur Kurulu Genel Kurulu tarafından 24 nci maddede kayıtlı hükümlere uygun olarak iki sene müddetle ve gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden teşekkül eder.

Genel Kurul Toplantısını yapacak olan Onur Kurulu asil üyeleri kendi aralarından gizli oyla bir başkan seçerler. Onur Kurulu, tüzük hükümleri ile mesleki şeref ve haysiyete uygun düşmeyen mesele ve hadiseleri inceleyerek karara bağlar. Kararlar alınır. Onur Kurulu kararları sıra numarası ile bir deftere yazılır ve suretleri yönetim kuruluna gönderilir.

ONUR KURULUNUN YETKİLERİ:

Madde : 37- Onur Kurulu Dernek üyelerine tüzük hükümlerine aykırı hareketleri ve mesleki şeref ve haysiyete uygun düşmeyen mesele ve hadiseler sebebi ile aşağıdaki cezaları verebilir.

 1.  Uyarma,
 2.  Kınama,
 3. Geçici çıkarma (Bir seneye kadar)