TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

Tütün Mamullerinin Üretim Şekline Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik Yayınlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Resmi Gazete'de 1 Mart 2019 tarihinde yayınlanan yönetmeliğine göre, sigara ve tütün mamullerinin üzerinde birleşik sağlık uyarısı, yüzey alanının en az yüzde 50’sini, uyarı metni en az yüzde 30’unu ve bırakma bilgisi yüzde 12’den fazla olmamak üzere en az yüzde 10’unu kaplayacak. 5 Temmuzda başlayacak uygulamada, belirlenen normlara uymayan tütün mamulleri 5 Ocak 2020 tarihinden sonra piyasada bulundurulamayacak.

Yönetmelik içeriğini okuyabilirsiniz.

1 Mart 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30701

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM ŞEKLİNE, ETİKETLENMESİNE VE

DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığını esas alarak, tütün mamullerinin çeşitli şekillerde tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbi nitelikteki her türlü zararlı etkilerini önlemeye yönelik tedbirler çerçevesinde, sigaralar için azami zifir, nikotin ve karbon monoksit emisyon seviyeleri dahil olmak üzere tütün mamullerinin girdi, emisyon ve raporlama yükümlülükleri ile tütün mamullerinin, birim paketi ve grupmanıüzerindeki sağlık uyarıları dahil olmak üzere aynı şekilde tasarlanmış düz ve standart biçimde etiketlenmesini, paketlenmesini ve güvenlik özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tütün mamullerinin girdi, emisyon, raporlama, etiketleme, paketleme ve güvenlik özellikleri de dahil olmak üzere tütün mamullerinin üretim şekli ve piyasaya arzına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ve 25/11/2004 tarihli ve 5261 sayılı Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağızdan kullanım için tütün: İçmek ya da çiğnemek amaçlı olanların dışında, tamamen veya kısmen tütünden mamul, toz ya da parçacık halinde ya da bunların herhangi bir bileşimi biçiminde, genellikle tek kullanımlık torba ya da gözenekli torba şeklinde ambalajı olan ağızdan kullanıma yönelik tütün mamulünü,

b) Aroma verici: Koku ve/veya tat veren bir katkı maddesini,

c) Azami emisyon seviyesi: Bir tütün mamulündeki emisyonların sıfır dahil olmak üzere miligram olarak ölçülen azami madde miktarını,

ç) Bağımlılık yapıcılık: Bir maddenin, tipik olarak bir ödül aşılayarak veya yoksunluk belirtilerinin rahatlamasını sağlayarak veya her ikisini de yaparak, bireyin davranışını kontrol etme becerisini etkileyen bir durum olan bağımlılığa yol açma yönünde farmakolojik potansiyelini,

d) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

e) Birim paket: Ek şeffaf ambalaj hariç olmak üzere, tütün mamullerinin piyasaya arzında kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış en küçük ambalajı,

f) Birleşik sağlık uyarısı: Bırakma bilgisi, bir uyarı metni ve ilgili fotoğraf, resim veya çizimin herhangi birinin birleşiminden oluşan sağlık uyarısını,

g) Dış ambalaj: Ek şeffaf ambalaj hariç olmak üzere, tütün mamullerinin piyasaya arz edildiği birim paketi veya aynı mamulat çeşidi bazında birden fazla birim paketin konulduğu grupman ambalajını,

ğ) Ek şeffaf ambalaj: Piyasaya arz edilen tütün mamullerinin birim paket ve/veya grupmanlarının üzerinde yer alan, etiketleme bilgilerinin görünürlüğünü ve okunurluğunu engellemeyen şeffaf ambalajı,

h) Emisyonlar: Bir tütün mamulü amaçlandığı şekilde tüketildiğinde ya da kullanıldığında salınan maddeleri,

ı) Girdi: Tütün, katkı maddeleri ile kağıt, filtre, kapsül, mürekkep ve yapıştırıcılar dahil olmak üzere nihai tütün mamulünde bulunan her türlü maddeyi veya ögeyi,

i) Grupman: Ek şeffaf ambalaj hariç olmak üzere, içerisine aynı marka ve çeşit bazında birden fazla tütün mamulü birim paketi konularak perakende satışa sunulan herhangi bir malzemeden yapılmış ambalajı,

j) İç ambalaj: İçine mamul konularak birim pakete yerleştirilen ambalajı,

k) İçimlik tütün mamulü: Sigara, puro, sigarillo, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, nargilelik tütün mamulü ve pipoluk tütün mamulünü,

l) Karakterize edici aroma: Tütün mamulünün kullanımından önce veya kullanımı esnasında farkedilen; meyve, baharat, ot, alkol, şeker, mentol veya vanilya dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmayan, bir katkı maddesinden veya katkı maddeleri birleşiminden kaynaklanan, tütünün kendi aroması dışında fark edilebilen bir koku veya tadı,

m) Katkı maddesi: Tütün, birim paket ve grupman dahil olmak üzere tütün mamulünü oluşturan her bir ögeyeeklenen tütün dışındaki maddeyi,

n) Koli: Birden fazla grupmanın konulduğu tütün mamulü kutularını,

o) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

ö) Nargilelik tütün mamulü: Bir yanma süreci ile tüketilen ve tüttürme yoluyla münhasıran nargileyle içilen tütün mamulünü,

p) Nikotin: Nikotinsel alkaloidleri,

r) Pipoluk tütün mamulü: Bir yanma süreci ile tüketilen ve tüttürme yoluyla münhasıran pipoyla içilen tütün mamulünü,

s) Piyasaya arz: Mamullerin tedarik veya kullanım amacıyla piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti,

ş) Poşet paket: Ağız kısmı katlanarak, kilitlenerek, yapıştırılarak ya da benzeri şekilde kapanan dikdörtgen veya kese şeklinde paketi,

t) Puro: Dolguluk tütün üzerine önce iç sargılık sonra da dış sargılık tütünün sarılması sonrasında elde edilen, varsa ağızlık dahil olmak üzere kütlesi en az 3 gram en çok 25 gram olan, bir yanma süreci ile tüketilen ve tüttürme yoluyla içilen tütün mamulünü,

u) Sağlık uyarısı: Tütün mamulünün insan sağlığına olumsuz etkileri veya tüketiminden kaynaklanan istenmeyen sonuçları ile ilgili metin uyarıları, birleşik sağlık uyarıları, genel uyarılar ve bilgi mesajları dahil olmak üzere bu Yönetmelikte yer alan her bir uyarıyı,

ü) Sarmalık kıyılmış tütün mamulü: Sigara yapmak için üretilen ve tüketiciler tarafından yaprak sigara kağıdına sarmak ya da makarona doldurmak suretiyle bir yanma süreci ile tüketilerek tüttürme yoluyla içilen tütün mamulünü,

v) Sigara: Tütünün kıyılarak sigara kağıdına sarılması suretiyle filtreli ya da filtresiz üretilen, bir yanma süreci ile tüketilen ve tüttürme yoluyla içilen tütün mamulünü,

y) Sigarillo: Dolguluk tütün üzerine önce iç sargılık sonra da dış sargılık tütünün sarılması sonrasında elde edilen, varsa ağızlık dahil olmak üzere kütlesi 3 gramdan az olan, bir yanma süreci ile tüketilen ve tüttürme yoluyla içilen tütün mamulünü,

z) Toksisite: Bir maddenin, genellikle tekrarlanan veya sürekli tüketim veya maruziyet yoluyla, insan organizmasında, zaman içinde ortaya çıkan etkiler dahil olmak üzere zararlı etkilere yol açma derecesini,

aa) Tüketici: Ticareti, işi, zanaati veya mesleği dışındaki amaçlar doğrultusunda hareket eden gerçek kişiyi,

bb) Tütün mamulü: Tütünün tamamen veya kısmen hammadde olarak kullanılması ile üretilen, tüttürme yoluyla içme, burna çekme, emme ya da çiğneme amaçlı tüm ürünleri,

cc) Üretici: Tütün mamulünü üreten veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen ithalatçıyı; ayrıca ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

çç) Zifir: Su ve nikotin içermeyen ham duman kondensatını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Girdi ve Emisyonlar

Azami zifir, nikotin ve karbon monoksit emisyon seviyeleri

MADDE 5 – (1) Piyasaya arz edilen her bir adet sigara için azami emisyon seviyeleri 10 miligram zifir, 1 miligram nikotin ve 10 miligram karbon monoksit olmalıdır.

(2) Bakanlık, sigaralar için birinci fıkrada belirtilenlerden farklı emisyon ve azami emisyon seviyeleri ile sigara dışındaki tütün mamulleri için emisyon ve azami emisyon seviyeleri belirleyebilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen emisyonlar dışındaki sigara emisyonları ve sigara dışındaki tütün mamullerinin emisyonları için azami emisyon seviyeleri ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi taraflarınca veya Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan standartlar kullanılır.

Ölçüm metotları

MADDE 6 – (1) Sigaraların zifir, nikotin ve karbon monoksit emisyonları, zifir için TS ISO 4387, nikotin için TS ISO 10315 ve karbon monoksit için TS 11665 ISO 8454 sayılı standartlara göre ölçülür. Zifir, nikotin ve karbon monoksit ölçümlerinin doğruluğu, TS ISO 8243 sayılı standarda uygun olarak onaylanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ölçümler, Bakanlık tarafından onaylanan ve izlenen bağımsız ve akredite laboratuvarlar tarafından doğrulanır.

(3) Bakanlık, onay için kullanılan kriterleri ve uygulanan izleme yöntemlerini gösteren bir onaylı laboratuvarlar listesini belirler ve herhangi bir değişiklik yapıldığında Bakanlık internet sayfasında yayımlayarak bu listeyi günceller.

(4) Bakanlık, sigaraların emisyonları için birinci fıkrada belirtilenlerden farklı ölçüm metotlarını ve sigara dışındaki tütün mamullerinin emisyonları için ölçüm metotlarını belirleyebilir.

(5) Bakanlık, Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi taraflarınca veya Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan ölçüm metotlarını kabul eder.

(6) Birinci fıkrada belirtilen ölçüm ve doğrulama analiz ücretleri dahil olmak üzere, Bakanlık tarafından istenen fiziksel, kimyasal ve filtre analizi ücretleri üreticiler tarafından karşılanır.

Girdi ve emisyonların bildirilmesi ile raporlamalar

MADDE 7 – (1) Üreticiler her bir mamulat çeşidi için piyasaya arz izni öncesinde ve yıllık olarak aşağıda belirtilen bilgileri Bakanlığa verir. Yıllık bildirimler en geç müteakip yılın Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa iletilir.

a) Tütün mamulleri üretiminde kullanılan ve tütün mamullerinde yer alan tüm girdilerin ağırlıklarına göre azalan miktarlarının Bakanlık tarafından belirlenen formatta listesi.

b) 5 inci maddede belirtilen emisyon seviyeleri.

c) Varsa, diğer emisyonlar ve seviyelerine ilişkin bilgi.

(2) Üreticiler, piyasaya arz edilen tütün mamullerinin girdi ve emisyonlarında değişiklik yapmak istediklerinde Bakanlıktan gerekli izni alır.

(3) Birinci fıkra kapsamında istenen girdi listesi, her bir girdinin dahil edilmesinin nedenini açıklayan beyanı da içerir. Yıllık girdi bildirim listesinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

(4) Üreticiler, birinci fıkra kapsamında istenen girdi listesine ilaveten girdinin yanmış ya da yanmamış durumları ile ilgili olan, özellikle de bunların tüketicinin sağlığı üzerindeki etkilerini belirten ve diğer verilerin yanı sıra her türlü bağımlılık yapıcı etkiyi dikkate alan toksikolojik verileri Bakanlığa iletir.

(5) Üreticiler, birinci fıkra kapsamında istenen girdi listesi ekinde, kullanılan katkı maddelerinin genel bir açıklamasını ve özelliklerini belirten teknik dokümanı Bakanlığa verir. Teknik dokümanın düzenlenmesinin ve bildirilmesinin usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenir.

(6) Üreticiler bu madde kapsamında Bakanlığa yaptıkları bildirimlerde kullandıkları emisyon ölçüm yöntemlerini belirtir. Bakanlık; bağımlılık yapıcılığı, toksisiteyi ve diğer etkileri dikkate alarak girdilerin tüketici sağlığına etkisini değerlendirmek için üreticilerin çalışma yapmasını gerekli kılabilir.

(7) Bu madde ve 8 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olarak verilen bilgiler tüketicinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlık internet sitesinde yayımlanarak halkın bilgisine sunulur. Bu bilgilerin yayımlanmasında ticari sırların korunması dikkate alınır. Üreticiler, bu bilgileri Bakanlığa verirken ticari sır saydıkları bilgileri ayrıca belirtir.

(8) Bu madde ve 8 inci madde hükmü çerçevesinde verilen bilgilerin formatı ile internet sitesinde yayımlanma şekli Bakanlık tarafından belirlenir ve gerektiğinde güncellenir.

(9) Üreticiler tarafından hammadde stok hareketleri, üretim miktarları, üretimden mamul ambarına ve buradan ülke içinde kurulu diğer ambarlara sevk edilen mamul miktarları, satışlar, ithalatlar, ihracatlar, iadeler ve bandrolhareketleri onaylı raporlar halinde Bakanlığa bildirilir.

(10) Bakanlık, bu madde ve 8 inci madde gereğince alınan tüm veri ve bilgileri elektronik bir sistemde ve/veya basılı olarak alır; ticari sır olarak beyan edilen bilgileri gizlilik esasına göre saklar.

(11) Bakanlık, bu madde uyarınca verilen bilgilerin alınması, saklanması, incelenmesi, analiz edilmesi ve yayımlanması için elektronik bir sistem kurulması halinde üreticilere Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi hükümlerince orantılı ücretler yükleyebilir.

Öncelikli katkı maddeleri listesi ve gelişmiş raporlama yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) Bakanlık, 7 nci maddede istenenlere ek olarak, tütün mamullerine eklenen, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen özellikleri taşıyan katkı maddelerinden oluşan öncelikli katkı maddeleri listesine ilişkin gelişmiş rapor ister. Bu liste, aşağıda sayılan katkı maddelerini içerir:

a) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen özelliklerden birine sahip olduğunu gösteren; ilk göstergeleri, araştırma veya diğer ülke düzenlemeleri bulunan katkı maddeleri.

b) 7 nci maddenin birinci ve dördüncü fıkraları uyarınca girdi bildirimlerine göre ağırlık veya sayı olarak en yaygın kullanılan katkı maddeleri arasında yer alan katkı maddeleri.

c) Komisyon tarafından belirlenen liste dikkate alınarak Bakanlık tarafından yayımlanan öncelikli katkı maddeleri listesinde yer alan katkı maddeleri.

(2) Birinci fıkrada belirtilen öncelikli katkı maddeleri listesinde yer alan bir katkı maddesini ürünlerinin imalatında kullanan üreticilerin, bu katkı maddeleri hakkında aşağıda belirtilen konularda kapsamlı çalışma yapması zorunludur:

a) Mamulat çeşidinin toksisitesi veya bağımlılık yapıcı özelliğine katkıda bulunup bulunmadığı ve bunun mamulat çeşidinin toksisitesi veya bağımlılık yapıcı özelliğini belirgin veya ölçülebilir bir seviyeye yükseltme etkisine sahip olup olmadığı.

b) Karakterize edici bir aromaya neden olup olmadığı.

c) İnhalasyonu veya nikotin alımını kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı.

ç) Kanserojen, mutojen, reprotoksik özelliklerine sahip olan maddelerin oluşumuna neden olup olmadığı; bunların miktarları ve bu durum, ilgili ürünlerin herhangi birinde kanserojen, mutojen, reprotoksik özelliklerini belirgin veya ölçülebilir bir seviyeye yükseltme etkisine sahip olup olmadığı.

(3) Bu çalışmalar, tütün mamullerinin kullanım amaçlarını dikkate alır ve özellikle ilgili katkı maddesini içeren mamulat çeşidinin yanma süreci sonucunda veya yanma süreci olmaksızın emisyonları inceler. Çalışmalar; bu katkı maddesinin, mamulat çeşitlerinde yer alan diğer girdiler ile etkileşimini de inceler. Tütün mamulleri üretiminde aynı katkı maddelerini kullanan üreticiler, bu katkı maddelerini aynı kategorideki mamulat çeşitlerinin terkibinde kullanmaları halinde ortak çalışma yapabilir.

(4) Üreticiler, bu çalışmaların sonuçlarına ilişkin bir rapor hazırlar. Rapor, bir yönetici özeti ile çalışmaya konu katkı maddesi ile ilgili mevcut bilimsel literatürü derleyecek ve katkı maddesinin etkilerine dair firmanın kendine ait verilerini içerecek şekilde kapsamlı olarak hazırlanır.

(5) Üreticiler; ilgili katkı maddesinin, birinci fıkra uyarınca öncelikli katkı maddeleri listesine dahiledilmesinden itibaren en geç on sekiz ay sonra, bu raporu Bakanlığa sunar. Bakanlık, üreticilerden ilgili katkı maddesine ilişkin tamamlayıcı bilgiler de isteyebilir. Bu tamamlayıcı bilgiler, raporun bir parçasını oluşturur.

(6) Bakanlık, bu raporların, özellikle kapsamlılık, metodoloji ve sonuçları bakımından bir bilim kurulu tarafından emsal incelemesine tabi tutulmasını isteyebilir. Alınan bilgiler, Bakanlığın 9 uncu madde uyarınca alacağı kararlarda dikkate alınır. Bakanlık üreticilere bu emsal incelemeleri için orantılı ücretler yükleyebilir.

(7) Başka bir üretici tarafından ilgili katkı maddesine ilişkin bir rapor hazırlanmış olması halinde diğer üreticiler bu madde kapsamındaki yükümlülüklerden muaf tutulur.

Girdilerin düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) Karakterize edici aroması olan sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü piyasaya arz edilemez.

(2) Aşağıda belirtilen katkı maddelerini içeren tütün mamulleri piyasaya arz edilemez:

a) Bir tütün mamulünün sağlık açısından faydalı olduğu veya daha az sağlık riski gösterdiği izlenimini yaratan vitaminler ve diğer katkı maddeleri.

b) Kafein veya taurin veya enerji ve canlılık ile ilişkili diğer katkı maddeleri ve uyarıcı bileşikler.

c) Emisyonlar için renklendirici özellikleri olan katkı maddeleri.

ç) İçimlik tütün mamulleri için inhalasyonu veya nikotin alımını kolaylaştıran katkı maddeleri.

d) Yanmamış formda kanserojen, mutojen, reprotoksik özelliklerine sahip olan katkı maddeleri.

(3) Filtre, kağıt, paket, kapsül gibi bileşenler ile kokusunda, tadında ya da duman yoğunluğunda değişim sağlayan herhangi bir teknik özelliğinden herhangi birinde aroma verici içeren sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü piyasaya arz edilemez. Filtre, kağıt ve kapsüller tütün veya nikotin içermez.

(4) 23/6/2015 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte belirlenen hükümler veya koşullar, Bakanlıkça uygun görüldüğü şekilde tütün mamullerine de uygulanır.

(5) Bilimsel kanıtlara dayanarak, tüketim aşamasında tütün mamulünün toksik veya bağımlılık yapıcı etkisini veya kanserojen, mutojen, reprotoksik özelliklerini belirgin veya ölçülebilir bir seviyeye yükselten miktarlarda katkı maddesi içeren tütün mamullerinin piyasaya arzı Bakanlık tarafından yasaklanır.

(6) Bakanlık, bir tütün mamulünün karakterize edici bir aromaya sahip olup olmadığını, yasaklanan katkı maddeleri veya aroma vericilerin kullanılıp kullanılmadığını ve bir tütün mamulünün, toksik veya bağımlılık yapıcı etkisini veya kanserojen, mutojen, reprotoksik özelliklerini belirgin ve ölçülebilir bir seviyede yükselten miktarlarda katkı maddesi içerip içermediğini belirlemek veya değerlendirmek için üreticilere orantılı ücretler yükleyebilir.

(7) Sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretiminde koruyucu ve nemlendirici dışında herhangi bir katkı maddesi kullanılamaz.

(8) Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak Bakanlık tarafından düzenleme yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Etiketleme ve Paketleme

Tütün mamullerinde markanın uygulanması

MADDE 10 – (1) Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün mamulleri dış ambalajında marka;

a) Paketin sadece ön yüzeyine, birleşik sağlık uyarısının uygulama şekline göre altındaki ya da yanındaki alana dikey ve yatay olarak ortalanmış şekilde,

b) Birleşik sağlık uyarısının metni ile aynı yönde,

c) Bulunduğu yüzey alanının yüzde beşini aşmayacak şekilde,

ç) Rengi Pantone Cool Gray 2 C Mat bitişli,

d) Kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harf olacak şekilde,

e) Yeknesak puntoda,

f) Helvetica yazı tipinde,

g) Alfabetik, nümerik ve “&” işareti dışında bir işaret ve karakter kullanmaksızın,

ğ) Kabartma ve varak kullanmaksızın,

yazılır.

(2) Marka; birleşik sağlık uyarılarının yan yana uygulandığı formatta, birleşik uyarı metni ile aynı yönde uygulanır, zorunlu hallerde birleşik uyarı metnine dikey olarak uygulanabilir.

(3) Marka; sigara birim paketlerinde en fazla 14 punto, grupmanlarında en fazla 28 punto ve diğer tütün mamulü birim paketlerinde en fazla 30 punto, grupmanlarında en fazla 60 punto olarak tek satırda yazılır.

(4) Sigaranın üzerinde marka, kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harf olacak şekilde, siyah renkli, Helvetica yazı tipinde, en fazla 8 punto olarak, alfabetik, nümerik ve “&” işareti dışında bir işaret ve karakter kullanmaksızın, uç kağıdına, içilen uca paralel yazılmalıdır.

(5) Sigara dışındaki içimlik tütün mamullerinin varsa iç ambalajları ile puro ve sigarillonun varsa yüzükleri üzerinde marka adı bulunur.

(6) Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün mamulleri dış ambalajında ayırt edici ibare; poşet paketlerde paketin arka yüzüne, diğer paketlerde paketin alt yüzeyinde, rengi Pantone Cool Gray 2 C Mat bitişli, kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harf olacak şekilde, yeknesak puntoda, helvetica yazı tipinde, alfabetik, nümerik ve “&” işareti dışında bir işaret ve karakter ile kabartma ve varak kullanmaksızın, markadan 2 punto küçük olacak şekilde yazılır.

(7) Nargilelik tütün mamulünün iç ambalajı ile puro ve sigarillonun varsa iç ambalajında marka ve/veya ayırt edici ibare, şeffaf olmayan ambalajda, Helvetica yazı tipinde, 14 punto ve rengi Pantone Cool Gray 2 C Mat bitişli, şeffaf ambalajda ise siyah renkte, sadece bir yerde yazılır.

(8) Tütün mamulü kolilerinde marka ve/veya ayırt edici ibare kolinin sadece ön yüzeyine, yüzeye dikey ve yatay olarak ortalanmış, üst kenara paralel olarak ve bulunduğu yüzeyin yüzde beşini aşmayacak şekilde, siyah renkte Helvetica yazı tipinde uygulanır.

(9) Marka ve ayırt edici ibareye ayrıca koli ve şeffaf grupman etiketlerinde de yer verilir.

(10) Marka ve ayırt edici ibare bu maddede belirtilen yerlerin dışında herhangi bir yere yazılamaz.

(11) Marka ve ayırt edici ibare;

a) Bir tütün mamulünün özellikleri, sağlık etkileri, riskleri veya emisyonlarına ilişkin hatalı bir izlenim yaratarak tütün mamulünü tanıtan veya tüketimini teşvik eden, eksik bilgi veren, tüketiciyi yanıltan, aldatan,

b) Tütün mamulünü özendiren veya cazip kılan,

c) Nikotin, zifir veya karbon monoksit emisyonları ile ilgili bilgi içeren ya da atıfta bulunan,

ç) Belirli bir tütün mamulünün diğerlerinden daha az zararlı olduğunu, dumanın bazı zararlı bileşenlerinin etkisini azaltmayı amaçladığını, enerji verici, iyileştirici, gençleştirici, doğal, organik özelliklere sahip olduğunu gösteren, başka olumlu sağlık veya yaşam tarzı faydaları sağladığını öne süren veya ima eden,

d) Tat, koku, her türlü aroma verici veya başka katkı maddesine ya da bunların yokluğuna atıfta bulunan,

e) Bir gıda veya kozmetik ürününe atıfta bulunan,