TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

Dernek Tüzüğü

TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde : 1- Derneğin İsmi (TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ), Merkezi İZMİR’dir, şubesi açılmayacaktır.

DERNEĞİN KONUSU VE AMACI

Madde : 2- Tütün Eksperlerinin ortak mesleki, kültürel, sosyal ve iktisadi hak ve menfaatlerini korumak mesleki gelişmeyi ve aralarındaki yardımlaşmayı sağlamak ve Tütün Eksperleri mesleğini memlekete azami derecede faydalı kılmak ve Türk Tütüncülüğünün gelişmesine ve rağbetinin artmasına çalışmak amacı ile kurulmuştur.

DERNEĞİN AMACININ GERÇEKLEŞMESİ İÇİN YAPILACAK FAALİYETLER

Madde : 3- Derneğin amacının gerçekleştirilmesi için aşağıda gösterilen faaliyetler yapılır.

a) Mesleki meseleleri, mesleğin gelişmesini, üyelerin personel hukukundan doğan maddi ve manevi hak ve yükümlülüklerini mesleğin ve üyelerin yararına en uygun şekilde halle çalışmak ve savunmak.

b) Personel hukuku ve rejimini ilgilendiren mevzuat ve konular üzerinde incelemeler yapmak ve ilgili kurum ve kişilere tekliflerde bulunmak ve seyrini izlemek.

c) Kurumlara çalışma yerlerinin ve hizmetlerinin verimliliği konusunda görüşlerini bildirmek ve işbirliği yapmak,

d) Çalışma yerlerinin hizmete ve sağlık şartlarına elverişliliği konusunda tekliflerde bulunmak,

e) Gerektiğinde personel hukukunu ilgilendiren konularda üyelerine hukuki yardımda bulunmak,

f) Üyelerinin ortak hak ve menfaatlerinin takibinde ve hukuki yardıma ihtiyaç hallerinde üyelerini ve mirasçılarını idare ve kazai her nevi derecedeki mercilerde temsil etmek ve ettirmek.

g) Üyelerinin yeterliliklerini, Genel kültürünü ve Mesleki bilgilerini arttıracak konferanslar, kurslar, seminerler, açık oturumlar düzenlemek.

h) Üyelerinin çocuklarının yetiştirilmesi için gayret sarf etmek ve fonlar tesis etmek.

ı) Emekli üyeleri için ihtiyarlık yurtları ve konutları kurmak ve yönetmek, jübileler tertiplemek, sosyal faaliyetlerde bulunarak gelir kaynakları sağlamak, sosyal tesisler, kamplar ve lokaller açmak,

j) Yurt içinde benzeri teşekküllerle işbirliği yapmak,

k) Mesleki yayın yapmak,

l) Türk Tütüncülüğünün gelişmesini sağlamak ve gelişen Teknolojiden yararlanmak için Tütün Eksperlerine yurt dışında ihtisas yapma olanakları sağlamak, Tütün ile ilgili teknolojik araştırmalara katkıda bulunmak,

m) Türk tütün ve tütün yapıtlarının dış piyasalarda tanıtılması ve yurt içinde, yurt dışında benzeri teşekküllerle işbirliği yapmak.

n) Üyelerinin yabancı dil öğrenme ve gelişmelerini sağlamak.

o) İzmir il ve ilçelerinde şube açabilir.

ö)Üyeleri için lokal açabilir. Bu lokaller de alkollü içki kullanılması ile tesisin işletilmesi mülki idare amirinden izin alınarak yapılır.

TEMSİLCİLİK AÇMA

Madde : 4- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI

Madde : 5- Tütün Eksperleri Derneği , sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir ,faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin, yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Bu sandığın kuruluş ve çalışma esasları yönetmelikte düzenlenir.

DERNEĞE ÜYE OLMA

Madde : 6- Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneklere üye olabilirler.

Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik içi ikamet şartı aranmaz.

Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Tütün Eksperleri Derneğine üye olabilmek için, 3437 Sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı kanunu, Nizamnamesi ve talimatına göre Tütün Eksper Diploması veya Ehliyetnamesi almış veya 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu Hükümlerine göre Tütün Eksperliği Yüksek Okulunu bitirerek diploma almış olmak, 4733 sayılı yasaya göre Tütün Eksperliği Yüksek Okulunu bitirerek Tütün Eksperi diplomasına haiz olmak.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMAK

Madde : 7- Her üye dilediği zaman dernekten ayrılabilir. Dernekten çıkmak isteyen üye istediğini yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirir. Yönetim Kurulu üyelikten çıkmak isteğini en geç 15 gün içinde inceler ve karara bağlar. Durumu çıkmak isteyen üyeye yazılı olarak bildirir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde : 8- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

  1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
  3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
  4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
  5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

ÜYELİKTEN ÇIKAN VE ÇIKARILANLARIN VECİBELERİ

Madde : 9- Dernek üyeliğinden çıkan ve çıkarılanlar, geçmiş aylara ait üyelik aidatlarını ödemek ve üzerinde bulunan dernek ile ilgili kimlik, mühür basılı kağıt, para ve benzeri şeyleri yetkililere teslim etmek zorundadır.

ÜYELİK HAKLARI

Madde : 10- Dernek üyeleri aşağıdaki haklara sahiptir.

a) Genel Kurul toplantılarına katılmak, tüzükte gösterilen organları seçmek veya seçilmek,

b) Her üye istifa hakkına sahiptir,

c) Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz,

d) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir,

e) Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Başka üye adına vekaleten oy kullanamaz,

f) Tüzüğün 3 üncü maddesinde yazılı çalışmaların sonuçlarından faydalanmak,

g) Tüzüğün amaçlarına uygun konularda yapacağı çalışmalar için derneğin desteğini talep etmek,

h) Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler, fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

i)Tüzel kişinin üye olması halinde Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde : 11- Dernek üyeleri aşağıda yazılı yükümlülükleri yerine getirmeye mecburdurlar.

a) Giriş ve aidat ödemek,

b) Dernek amaçlarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunmamak.

c) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nca verilen görevleri en iyi şekilde yapmak,

d) Verilen yetkileri dernek yararı dışında kullanmamak,

e) Derneğin ismini yüceltmek ve çalışmalarını tanıtmak,

f) Tüzük hükümlerini gereğince ve iyi niyetle yerine getirmek.

OY KULLANMA

Madde : 12- Her seviyede ve kademedeki toplantıda üyeler şahsen bir oy kullanabilirler. Vekaleten oy kullanılması yasaktır.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde : 13- Derneğin organları aşağıya kaydedilmiştir.

a) Genel Kurulu,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulu,

d) Onur Kurulu,

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ TOPLANTI ZAMANI

Madde : 14- Genel Kurul;

a) Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan;

b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul toplantılarının iki yılda bir Eylül ayında yapılması zorunludur.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

DERNEK GENEL KURULUNUN TOPLANTI YERİ

Madde : 15- Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

Madde : 16- Genel Kurul’un görev ve yetkileri aşağıda kayıtlıdır.

a) Dernek organlarının seçimi,( 13. Maddede kayıtlı)

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,

d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,

e) Yönetim Kurulu’nca bütçenin fasıl ve maddeleri arasındaki ödenek munakalesi yetkisi verilmesi,

f) Derneğin lüzumlu taşınmaz malları satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması,

g) Derneğin bir üst teşekküle katılması ve ayrılmasına karar verilmesi,

h) Derneğin feshine karar vermek,

ı) Mevzuata ve Dernek tüzüğüne kayıtlı Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası,

i) Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir, dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür. Genel kurul derneğin organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

GENEL KURULUN OLAĞAN TOPLANTISI OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde : 17- Olağan Genel Kurul toplantısı iki yılda bir 14 üncü maddede gösterilen ayda yapılır.

Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır.

Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu’nun karar ve daveti ile yapılır. Genel Kurul Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. Yönetim Kurul Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul, yönetim kurulunca , en az on beş gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları asil üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Dernek Genel Kurul Toplantısı bildirilen gün, saat ve mahalde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler. Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adların hizasını imza ederek toplantı yerine giderler.

  1. sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılışa müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve Başkanla birlikte imza ederler. Toplantı sonunda bir tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek sureti ile üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya üçüncü fıkrada belirtilen esaslar dahilinde çağırılır ve toplantı dördüncü fıkra esaslarına göre düzenlenir

GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR:

Madde : 18- Genel Kurul toplantısında yalnız Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILACAK HALLER:

Madde : 19- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı:

a) Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde,

b) Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır.

Denetleme Kurulu’nun talebi veya dernek üyelerinin talebine rağmen yazılı müracaat tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantıya çağrılmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri mahalli Sulh Hukuk Hakimliğine müracaatla Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasını sağlar.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞINDA USÜL

Madde : 20- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17 ncı ve 18 nci maddede gösterilen usül ve esaslara göre yapılır.

YÖNETİM KURULU TEŞEKKÜLÜ

Madde . 21- Yönetim Kurulu derneğin icra organıdır. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından iki sene süre ile seçilen 7 asil, 7 yedek üye tarafından kurulur. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu seçiminde; Kurul üyeliğine adaylığını koyan ve adaylığı konulan üyeler yazılı olarak ilan edilir. Genel Kurul üyeleri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak mühürlenmiş ve numaralanmış ve onanmış oy pusulalarına istedikleri ve diledikleri üyenin ismini yazarlar. Ve oy sandığına atarlar. Oylar kullanılırken oy kullananlar 17 ncı maddede kayıtlı listede işaretlenir.

Oylar tasnif edilmeden önce sayılır. Oy kullanan üye adedinden fazla çıkan oy pusulası kadar tasnife dahil edilmeden imha edilir. Ve keyfiyet Tasnif Kurulu’nun tutanağına kayıt edilir.

Genel Kurul’ca 3 kişilik bir tasnif kurulu seçilir. Bu kurul oyları tasnif eder. Ve neticeyi bir tutanakla tesbit eder. Yapılan tasnif sonucunda sırası ile en fazla oy alan 7 üye Yönetim Kurulu Asli üyeliğine bunu takip eden sıra ile en fazla oy alan diğer 7 üye de Yönetim Kurulu Yedek üyesi olur. Oyların eşitliğinde seçilenlerin sıralarının tespiti kur’a çekmek sureti ile yapılır.

YÖNETİM KURULU’NUN YEDEK ÜYELERE TAMAMLANAMAMASI

Madde : 22- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde : 23- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır

a) Derneği temsil etmek ve bu hususta üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

 

b) Derneğin gider ve gelir hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

 

c) Derneğin amaçlarına uygun ve bu amaçların tahakkuku için gereken faaliyetlerde bulunmak,

 

d) Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

e) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek

f) Genel kurulda alınan kararları uygulamak

g) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

YÖNETİM KURULU GÖREV TAKSİMİ

Madde : 24- Genel Kurul Toplantısını takiben üç gün zarfında Yönetim Kurulu toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri aralarında gizli oyla bir başkan, bir genel sekreter ve bir muhasip-veznedar seçerler.

Başkan, Genel Sekreter veya muhasip-veznedardan birini herhangi bir sebeple, ve kesinlikle görevinden ayrılması halinde. Yönetim Kurulu’nda yedek üyelerden biri dahil edilirse, boşalan görev için yeniden seçim yapılır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE OYLAMA

Madde : 25- Yönetim Kurulu gündemindeki konuları görüşerek gerekçeli olarak karara bağlar. Yönetim Kurulu toplantıları en az üç Yönetim Kurulu üyesinin iştiraki ile yapılır.

Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. Çoğunluk bulunan kararlar geçerlidir.

Başkanın bulunmadığı toplantılarda genel sekreter kendisine vekalet eder.

BAŞKANIN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

Madde : 26- Başkan bu tüzük hükümleri, Yönetim Kurulu kararlarına göre derneği temsil eder. Taşınmaz mallara ait işlemlerde derneği temsil yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Dernek adına resmi beyanatta bulunması basın toplantısı yapması Yönetim Kurulu’nun kararına bağlıdır. Acil hallerde Yönetim Kurulu üyelerinin şifai görüşleri alınarak başkanın resmi beyanatta bulunması mümkündür. Yazılı bildirilerde başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin adı ve soyadı ve imzaları bulunur.

Başkan Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde : 27- Genel Sekreter derneğe ait yazışmaları yönetir. Gerekli dosyaları düzenler ve düzenlettirir. Karar defterini tutar. Kararların uygulanmasını izler. Başkan bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu’na başkanlık eder.

 

MUHASİP-VEZNEDARIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde : 28- Muhasip-veznedar derneğin mali işlerini görür. Derneğin gelirlerinin arttırılması ile yükümlüdür. Nakdi ve ayni gelir ve giderleri düzenler. Ve bununla ilgili defterleri tutar. Düzenlenen bilanço ve ödeme emirlerini ve alım makbuzlarını başkan ve genel sekreter ile birlikte imzalar. Derneğe ait para ve kıymetli evrakı muhafaza eder. Muhasip Veznedarın bulunduracağı para miktarı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Muhasip Veznedar Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen miktardan daha fazla para bulunduramaz.

YÖNETİM KURULU VE ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde : 29- Yönetim Kurulu’nun diğer iki üyesi bu tüzüğün 2 nci maddesinde kayıtlı amaçlara varılabilmesi için 3 üncü maddede kaydedilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile tayin edilen görevleri ifa ederler.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINA KATILMA

Madde : 30-Yönetim Kurulu’nun 3 olağanüstü toplantısına mazeretsiz olarak iştirak etmeyen Yönetim Kurul üyesi bu görevinden çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu’nca bir hafta zarfında yerine en çok oy alan yedek üye davet edilir.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 31- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir

DENETLEME KURULU VE İÇ DENETİM

Madde : 32- Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter , hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetleme kurulu derneğin gelir ve gider defterlerini bütçe kesin hesap ve bilanço defteri, demirbaş eşya ve mevcutlar defteri ile taşınmaz mallar defterini her yılda bir inceler ve tasdik eder.

Denetleme Kurulu Genel Kurul toplantısında 7 gün önce mali kayıtları inceleyerek hazırlayacağı yıllık mali denetim raporunu Genel Kurul’a sunar. Denetleme Kurulu, 3 asil ve 3 yedek üyeden teşekkül eder. ,

ONUR KURULU TEŞEKKÜLÜ VE GÖREVİ:

Madde : 33- Onur Kurulu Genel Kurulu tarafından 21 nci maddede kayıtlı hükümlere uygun olarak iki sene müddetle ve gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden teşekkül eder.

Kurul Toplantısını yapacak olan Onur Kurulu asil üyeleri kendi aralarından gizli oyla bir başkan seçerler. Onur Kurulu, tüzük hükümleri ile mesleki şeref ve haysiyete uygun düşmeyen mesele ve hadiseleri inceleyerek yönetim kuruluna raporunu sunar. Onur Kurulu’nun düzenlediği raporlar sıra numarası ile deftere kaydedilir ve yönetim kuruluna gönderilir.

Madde : 34- Onur Kurulu Dernek üyelerine tüzük hükümlerine aykırı hareketleri ve mesleki şeref ve haysiyete uygun düşmeyen mesele ve hadiseler sebebi ile aşağıdaki cezaların verilmesini önerebilir.

a) Uyarma

b) Kınama

Yönetim Kuruluna intikal eden disiplinle ilgili evrak intikal tarihinden itibaren 10 gün içinde onur kuruluna verilir. Onur Kurulu evrakın kurula intikalinden itibaren geçecek 15 gün zarfında gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak İnceleme Raporu hazırlar ve raporu Yönetim Kuruluna sunar.

Onur Kurulunun disipline konu, inceleme raporu Yönetim Kurulu onayına havale edilir, Yönetim Kurulunun kararından sonra bu kararlar uygulanır ve ilgili üyeye tebliğ edilir.

Onur Kurulu, dernek amaçlarına uygun olarak çalışan ve çalışmalarında olağanüstü başarı gösteren üyelerin takdirname ile taltifine karar verebilir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :

Madde : 35– Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; Yönetim ve denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları , doğum yeri ve tarihleri, mesleki ve ikametgahları , dernek merkezinin bulunduğu en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirirler.

DERNEĞİN GELİRLERİ:

Madde: 36– Derneğin gelirleri şunlardan ibarettir.

a) Dernek Aidatları aylık miktarı,yıllık miktarı ve giriş aidatı Genek Kurul tarafından belirlenir.

b) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

c) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

 d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

 f) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

g) Diğer gelirler.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 37-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastır